• Imprimeix

Projecte de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum

14/09/2018 09:09

L'Agència Catalana del Consum està tramitant el Projecte de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.

Amb la finalitat de donar participació a les persones interessades en el procés d'elaboració del Projecte de decret, se sotmet a informació pública de conformitat amb allò que s'estableix a l'article 68 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, durant el termini de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

L'expedient del Projecte de decret es pot examinar, en hores d'oficina, a la seu de l'Agència Catalana del Consum a Barcelona (c. de Pamplona, 113, 08018 Barcelona), i als Serveis Territorials de l'Agència a Girona (pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), a Lleida (av. del Segre, 7, 25007 Lleida), a Tarragona (c. de Pompeu Fabra, 1, 43004 Tarragona), i a les Terres de l'Ebre (pl. Gerard Vergés, 1, 43500 Tortosa).

El projecte de decret el podeu consultar aquí  i tot l'expedient  al tauler d'informació pública del Departament d'Empresa i Coneixement  per tal de formular, si s'escau, les al·legacions o observacions que es considerin adients.

Les al·legacions i observacions es poden adreçar telemàticament a l'adreça electrònica normativa.acc@gencat.cat fent constar a l'assumpte: Al·legacions al Projecte de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.