• Imprimeix

Anuncis i publicitat

La publicitat és vinculant i se’n pot exigir el compliment. Per tant, us han de respectar el que s’anuncia i en cas contrari, podeu presentar una reclamació per exigir-ho. Per poder reclamar, cal conservar els catàlegs, els anuncis, les ofertes, fotos de pantalla, etc.

La publicitat, la informació i l'oferta de béns o serveis, s’han d’ajustar als principis de veracitat i objectivitat i no poden contenir informació que indueixi a confusió ni a engany. En cas que un establiment faci publicitat enganyosa, podeu presentar una denúncia per tal que se’l sancioni.

L’autorització i control de la distribució de material publicitari a la via pública o en bústies o vestíbuls/porteries correspon als Ajuntaments.  

La recepció de comunicacions comercials mitjançant trucades, sms, correu postal i correu electrònic d’empreses amb les quals no es té cap relació, es pot reduir amb la inscripció gratuïta a les Llistes Robinson. Les entitats registrades han de consultar-les per evitar fer arribar informació publicitària a terceres persones amb les quals no es té ni s’ha tingut cap relació.

 

Ofertes i promocions

S'entén per oferta o promoció la publicitat de condicions especials més beneficioses per a la persona consumidora en relació amb les practicades habitualment per l'empresa o l'establiment.

Les ofertes han d’indicar, almenys:

  • la data d’inici de la promoció o oferta.
  • la durada de la promoció o l’oferta, o bé el nombre d’unitats disponibles en oferta o promoció o el nombre de persones consumidores que es poden beneficiar de la promoció (no val “fins que s’esgotin les existències”).
  • els requisits que han de complir les persones consumidores.
  • les condicions, la qualitat i les prestacions dels béns o serveis en promoció, i els avantatges de l’oferta o la promoció.
  • el responsable o la responsable de la promoció, amb indicació del nom o la raó social i l’adreça de l’establiment o els establiments on es poden fer efectives les condicions més beneficioses, llevat que la promoció es refereixi únicament al mateix establiment on s’ofereix.