• Imprimeix

Consum de productes i serveis

Segons el Codi de consum de Catalunya, el consum és qualsevol relació establerta entre, d'una banda, empresaris o empresàries, intermediaris o l'Administració com a prestadora de béns i serveis i, d'altra banda, les persones consumidores.

Aquesta relació comprèn la informació, l'oferta, la promoció, la publicitat, la comercialització, la utilització, la venda, o el subministrament de béns i serveis, així com les obligacions posteriors que se'n derivin.

 

Consum de productes

Els productes de consum són tots aquells que satisfan necessitats i es poden classificar en:

  • Productes fungibles. Presenten una única utilititat que desapareix amb el seu consum (per exemple, aliments o productes de neteja).
  • Productes de naturalesa duradora. Són els que es poden fer servir moltes vegades i que tenen una llarga durada (per exemple, mobles, aparells elèctrics i electrònics, vehicles, joguines o habitatge).
  • Productes no fungibles. Són aquells que, com els béns de segona mà, no es poden intercanviar per cap altre, ja que són únics en la seva espècie i no n’hi ha cap altre d’idèntic (per exemple, antiguitats, productes fets a mida o obres d’art).

 

Consum de serveis

Els serveis són els productes immaterials o intangibles. Es classifiquen en :

  • Serveis a les persones: recauen sobre la persona en el vessant físic, intel·lectual, psíquic, emocional, locomotor o altres (per exemple, perruqueries, centres d’estètica, acadèmies d’idiomes, gimnasos, autoescoles...).
  • Serveis sobre els béns o les coses: recauen sobre un bé o una cosa per adequar-lo, millorar-lo, reparar-lo, instal·lar-lo o altres (per exemple, reparació d’electrodomèstics, obres al domicili, serrallers, pintors, electricistes...)
  • Serveis bàsics: són essencials i necessaris per a la vida quotidiana o són d’ús generalitzat (l’aigua, la llum i el gas, la telefonia i internet, els transports, els relacionats amb la salut, els financers i d’assegurances).
  • Serveis de tracte continuat: tenen una continuïtat en el temps i es presten de manera periòdica, habitual i en diversos terminis (per exemple, llum, gas, aigua, telèfon, Internet...).
  • Serveis de marca: exhibeixen visiblement el nom comercial, la marca, el logotip, l’emblema o símbol que els identifica amb el/la propietari/ària de la marca o nom comercial (per exemple, tallers de concessionaris de vehicles, serveis tècnics de marca d’un producte...).