• Imprimeix

Informació precontractual i condicions

Informació

La persona consumidora ha de disposar de la informació substancial del producte o servei per escrit, o en un altre suport que permeti el seu emmagatzematge, amb una durada equivalent almenys a la vida útil o conformitat del bé (2 anys) o servei (6 mesos).

Aquesta informació ha d’incloure les característiques principals del bé o servei, l’origen comunitari o no, la utilització o el manteniment, la justificació de la transacció efectuada i la conformitat.

Pressupost

La persona consumidora té dret a rebre un pressupost per escrit o per altres mitjans que n’acreditin fefaentment l’autoria, si atesa la naturalesa del bé o el servei no es pot fixar prèviament el preu amb exactitud.

En aquest pressupost hi ha de constar almenys la identitat i l’adreça del prestador, les operacions que s’han de dur a terme, l’import, el termini de validesa, així com la data aproximada i la durada prevista de realització del servei.

També s’ha d’informar de les despeses addicionals. En cas que no es puguin calcular per endavant, cal fer una estimació de l’import aproximat.

Resguard de dipòsit

La persona consumidora ha de rebre un resguard de dipòsit si cedeix un producte per fer-ne la verificació, la comprovació, la reparació, la substitució o altres intervencions.

En aquest resguard de dipòsit hi ha de constar almenys la identificació de l’establiment, la identificació de l’objecte, l’operació que s’ha de fer, la data de lliurament del bé i la data prevista de la realització del servei

Canvis i devolucions

Cal preguntar al/a la comerciant per la possibilitat de canviar el producte i les condicions en què es pot fer aquest canvi.

L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï. Per tant, en el cas de productes en perfecte estat, és recomanable que tingueu en compte el següent:

  • Si l’establiment comercial no manifesta res a les seves ofertes, publicitats o al mateix establiment, s’entén que no admet canvis dels productes o devolucions dels diners als seus clients o clientes.
  • Si l’establiment comercial ofereix als seus clients i clientes la possibilitat de canvis dels productes i devolucions dels diners, ha d’informar prèviament de forma clara, visible i per escrit de les condicions en les quals es poden fer (termini, lloc, excepcions -si n’hi ha- en funció de la naturalesa del producte. ..).
  • Si l’establiment ofereix als seus clients la possibilitat d’emetre un val de compra. En aquest cas, cal informar i especificar al mateix val de compra les seves condicions d’ús, en especial pel que fa al seu termini de caducitat.