• Imprimeix

Preus: preu total i complet

Abans d’adquirir un producte o contractar un servei la persona consumidora té dret a rebre informació suficient i fàcilment accessible sobre els preus, les tarifes, les condicions de venda i els conceptes que poden incrementar el preu.

Cal tenir en compte que el preu de la majoria de productes i serveis és lliure.

Els establiments han d’informar del preu complet dels béns o serveis oferts, amb tributs inclosos (per exemple, IVA), amb cartells i etiquetes, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment (excepte les joieries i les pelleteries). Aquesta informació ha de ser visible i clarament llegible, de manera que no indueixi a error o engany. 

També han d’indicar el preu per unitat de mesura dels productes a doll i dels productes envasats mesurables. En aquest cas, el preu sempre s’ha de referir al pes net del producte, i els productes que s’emboliquen en el moment de la venda s’han de pesar descomptant les tares dels embolcalls o proteccions que utilitza el comerciant.

Pel que fa als serveis, el preu s’ha d'informar amb un rètol, tarifa o fullet. Si no és possible calcular-lo, us han de fer un pressupost.

Les empreses també han d’informar de les condicions aplicables en cas d’entregar quantitats a compte del preu final i no formalitzar-se la compra o contractació.