• Imprimeix

Dret de desistiment

El dret de desistiment és la facultat que s’atorga a una persona consumidora per tal que pugui deixar sense efecte el contracte que s’hagi celebrat amb l’empresari o empresària. Pot ser de dos tipus:

 • Dret de desistiment legal. És obligatori en la contractació a distància i fora d’establiment comercial.
 • Dret de desestiment contractual. El poden oferir els empresaris i empresàries de forma voluntària.

L’empresari ha d'informar per escrit en el document contractual, de manera clara, comprensible i precisa, del dret de desistir del contracte i dels requisits i conseqüències del seu exercici. També ha de lliurar un document de desistiment, que expressi el nom i adreça de la persona a qui ha d'enviar-se i les dades d'identificació del contracte i dels contractants.

La persona consumidora ha de notificar aquesta voluntat a l'altra part contractant en el termini establert per a l'exercici d'aquest dret, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització. Per fer-ho pot fer servir el model de formulari lliurat per l’empresari, el model que recull l’annex B de la Llei 3/2014 o qualsevol altra declaració inequívoca que vol resoldre el contracte.

La persona consumidora ha de comunicar a l’empresari la voluntat de desistir en el termini de 14 dies naturals (s’ha de tenir en compte la data d’expedició de la declaració de desistiment).

Aquest termini comença a computar-se a partir de l’endemà de la celebració del contracte en el cas dels contractes de serveis, i a partir de l’endemà de la possessió material dels béns en el cas dels contractes de venda.

El document de desistiment que l’empresari ha de lliurar a la persona consumidora ha d’incloure la informació següent:

 • La seva identificació com a document de desistiment.
 • El nom i l'adreça del destinatari o destinatària.
 • Les dades identificatives del contracte i dels contractants.
 • El període durant el qual la persona consumidora pot exercir el dret de desistiment.
 • Les condicions de l'exercici.
 • La quantia i la forma de pagament de les despeses de devolució, si n'hi ha.
 • Les modalitats de restitució del bé o servei rebut.

L’exercici del dret de desistiment és gratuït llevat d’un seguit d’excepcions en les quals la persona consumidora pot haver d’assumir un seguit de despeses. 

 • Si la persona quan va adquirir el bé va seleccionar expressament una modalitat de lliurament concreta que era més costosa que la modalitat de lliurament ordinària, l’empresari no està obligat al reemborsament dels costos addicionals que ha implicat fer servir aquesta modalitat de lliurament concreta.
 • Les despeses de devolució han d’haver estat informades per l’empresari a la informació precontractual. Si no s’informa, la persona consumidora no haurà de satisfer-les. També pot ser que l’empresari les assumeixi directament.

En cas d’exercici del dret de desistiment, l’empresari ha de retornar els diners en un termini màxim de 14 dies naturals des que n’és coneixedor. 

L’exercici del dret de desistiment afecta els contractes complementaris (excepte, per exemple, les despeses de transport, etc.).

Transcorregut el termini de 14 dies naturals sense que el consumidor i usuari hagi recuperat la suma que se li deu, té dret a reclamar-la duplicada, sense perjudici que a més se l'indemnitzi pels danys i perjudicis que se li hagin causat.

Pel que fa als béns, el dret de desistiment no es pot exercir en cas que:

 • s’hagin personalitzat.
 • puguin fer-se malbé amb rapidesa.
 • estiguin precintats i no siguin aptes per al retorn per raons de salut o d’higiene o que s’hagin desprecintat després del lliurament.
 • s'hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.
 • el preu depengui de les fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pot controlar i que es puguin produir durant el termini d’exercici del dret de desistiment.
 • siguin premsa diària, publicacions periòdiques o revistes (excepte que siguin de subscripció).
 • es tractin de continguts digitals sense suport material (CD i DVD).

 

En el cas de la prestació de serveis, el dret de desistiment no es pot exercir en cas que:

 • s’hagin prestat i executat de forma completa (si s’han començat a prestar es poden desistir, però cal satisfer la part corresponent als serveis prestats).
 • el preu depengui de les fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pot controlar i que es puguin produir durant el termini d’exercici del dret de desistiment.
 • contractes en els quals la persona consumidora hagi sol·licitat específicament a l'empresari que la visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent.
 • contractes celebrats mitjançant subhasta pública.
 • serveis d'allotjament per a finalitats diferents de la de fer servir el lloc com a habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esplai o esbargiment, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.
Data d'actualització:  01.12.2017