• Imprimeix

El Servei d’Atenció al client

Les empreses poden disposar d’un servei d’atenció al client que pot ser presencial, telefònic, en línia... Segons sigui aquest servei i en funció del sector, podrà tenir diverses denominacions, però haurà de complir uns requisits:

  • L’empresari/ària ha de garantir de manera fefaent que la persona consumidora, per fer valer l’eventual exercici dels seus drets, tingui constància, per escrit o en qualsevol suport durador, de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamació relativa a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum. Per tant, li ha de lliurar un acusament de rebuda, un número d’incidència o qualsevol altre document acreditatiu.
  • També ha de donar resposta a aquestes queixes i reclamacions al més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’1 mes des que són presentades.
  • Si l’empresari/ària disposa d’un telèfon d’atenció a la clientela, mai no pot ser de tarifació addicional (803, 806, 807, 905 i els SMS Premium) i ha d’informar i facilitar el número.
  • L’empresari/ària ha d’informar de l’adreça postal, el número de telèfon d’atenció i el número de fax o l’adreça de correu electrònic.
  • Les empreses que presten serveis bàsics (subministraments, transports, mitjans audiovisuals, comunicacions, assistencials i sanitaris, financers i d’assegurances) han de facilitar a la seva clientela:
    • un servei telefònic gratuït per comunicar les reclamacions sobre els serveis.
    • una adreça física a Catalunya, on puguin ser atesos de manera ràpida i directa en relació a qualsevol queixa o reclamació sobre el servei, sempre que l'atenció al consumidor no es faci en el mateix establiment on s'hagi contractat.

 

Data d'actualització:  01.12.2017