• Imprimeix

Garanties

La garantia legal és l'obligació que té el venedor o fabricant d'un producte de consum d'assegurar, durant un període de temps determinat, el bon estat d'aquest producte i les condicions d'ús i funcionament per tal que acompleixi la seva funció.

Generalment la garantia legal dels productes nous té una durada de 2 anys des de la data de la factura o del tiquet de compra, o la de l’albarà de lliurament si aquest és posterior. Per això és molt important conservar aquests documents.

Pel que fa als productes de segona mà, la persona venedora i la persona consumidora poden pactar un termini més curt, que mai no podrà ser inferior a un any des de la data de lliurament.

Durant els primers 6 mesos des de la compra, els defectes es consideren d’origen i es pot triar entre la reparació o la substitució del producte. El temps de garantia s’atura fins que es torna a disposar del producte. Les reparacions també tenen 6 mesos de garantia.

A partir dels 6 mesos, el venedor pot exigir un peritatge del producte que demostri que el defecte és de fàbrica i que no es deu a un mal ús o al pas del temps.

La garantia comercial, en canvi, és voluntària i addicional a la garantia legal. Ha de ser per escrit i no pot oferir menys drets que la garantia legal.

Principi de conformitat

El principi de conformitat obliga la persona venedora a lliurar a la persona consumidora i usuària un producte que sigui conforme al contracte de compravenda i a respondre de qualsevol falta de conformitat que hi pugui haver en el moment que es lliura el producte.

Un producte no és conforme si:

 • no s'ajusta a la descripció feta per la persona venedora o al model o mostra que va ensenyar.
 • no és apte per a l'ús:
  • dels productes del mateix tipus.
  • pactat per la persona consumidora i usuària amb la persona venedora.
 • no té la qualitat i prestacions habituals que la persona consumidora i usuària pot esperar d'un producte del mateix tipus, d'acord amb la seva naturalesa i les informacions que n’ha donat la persona venedora o  productora en la publicitat o en l’etiquetatge.
 • s’instal·la incorrectament per: 
  • la persona venedora (en cas que la instal·lació s’inclogui pel preu acordat i així consti en la factura de compra).
  • la persona consumidora i usuària, com a conseqüència del fet de no haver-ne entès les instruccions.

La persona consumidora ha d’informar la persona venedora de la manca de conformitat del producte que ha comprat en el termini més curt possible que, com a màxim, és de dos mesos.

 Si el producte no es conforme, la persona consumidora i usuària té: 

 • Dret a la reparació o a la substitució:
  • La persona consumidora pot optar per una d’aquestes dues opcions, excepte si la que tria és impossible de complir (per exemple, la substitució d’un bé per un altre de les mateixes característiques que ja no es fabrica) o desproporcionada en relació amb l’altra (per exemple, si les despeses de reparació són més altes que les de substitució).
  • La persona venedora pot enviar el producte als Serveis d’Assistència Tècnica (SAT) per poder comprovar si es pot reparar, independentment del fet que la persona consumidora en demani la subsitució. 
  • La substitució no es pot demanar en cas de béns fungibles o únics.
  • En cas de substitució, la persona venedora no pot exigir que la persona consumidora retorni el producte en el seu embalatge original, excepte que es tracti d’una garantia comercial i així ho estableixin les condicions.
 • Dret a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte:
  • En general, es pot exercitar quan la reparació o la substitució no són possibles o no s’han dut a terme dins d’un termini raonable o sense inconvenients per a la persona consumidora.
  • No es pot demanar si la manca de conformitat té “importància escassa”. Per valorar-la s’ha de tenir en compte:
   • la naturalesa del bé.
   • la diferència entre les despeses derivades de la manca de conformitat i el valor del bé. 
   • el valor que el bé té per a la persona consumidora i/o els inconvenients que li pot ocasionar la manca de conformitat.

En cas de discrepància amb la persona venedora, us podeu adreçar a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi o a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l’Agència Catalana del Consum.

 

Data d'actualització:  01.12.2017