• Imprimeix

Reclamacions

Les persones consumidores tenen dret a posar en coneixement, tant de la persona física o jurídica que comercialitza béns o presta serveis com d’un organisme habilitat, uns fets, esdeveniments o circumstàncies que han afectat el funcionament normal de la relació de consum.

Aquests fets poden constituir o no infraccions administratives i la persona que els exposa pot fer-ho amb diverses finalitats: millorar la qualitat dels serveis, demanar un a compensació o prevenir conductes il·lícites.

Permet exposar una situació amb l’objectiu que l’empresa millori la qualitat dels serveis. Aquests fets no són una infracció administrativa en matèria de defensa dels consumidors i usuaris i no es demana cap compensació o rescabalament. 

Exemples: esperes excessives, tracte comercial inadequat, la temperatura d’una sala de cinema, etc.

Deixa constància d’uns fets a l’empresa i/o a l’Administració per obtenir la reparació d’un dany, el rescabalament de determinades quantitats o bé, la rescissió d’un contracte i/o anul·lació d’un deute.

Exemples: facturació incorrecte, negativa a reparar un producte en garantia, cancel·lació d’un contracte, reparació d’un dany, etc.

Es posa en coneixement de l'Administració un cas que pot ser constitutiu d'infracció administrativa en matèria de defensa dels consumidors i usuaris per tal que l’investigui i, si escau, actuï per corregir la conducta infractora o negligent. Aquest procediment té per objectiu defensar els interessos generals, corregir i prevenir les conductes il·lícites.

Exemples: un establiment que no disposa de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, o que en disposa però no els vol donar, o bé es nega a signar-los; un producte mal etiquetat; una publicitat enganyosa; una clàusula abusiva; un producte que pot comportar un risc.