• Imprimeix

Comprovant de compra

La persona consumidora té dret a rebre la factura, el rebut o el justificant dels pagaments efectuats on consti, almenys:

  • la identitat personal o social i fiscal del proveïdor/a i l’adreça;
  • els béns adquirits o serveis prestats i imports de cadascun;
  • l’import total amb els tributs inclosos, desglossant-los si escau, i
  • la data.

Aquesta informació l’ha de rebre per escrit o en un altre suport que permeti el seu emmagatzematge i que tingui una durada equivalent almenys a la vida útil o conformitat del bé (2 anys) o servei (6 mesos).

L’expedició de la factura electrònica queda condicionada al fet que l’empresari n’hagi obtingut el consentiment exprés de la persona consumidora. A més, la persona consumidora té dret a rebre la factura en suport paper de manera gratuïta.

Data d'actualització:  29.11.2017