• Imprimeix

Etiquetatge

L'etiquetatge dels productes és obligatori i prové directament de dos drets dels consumidors: dret a la seguretat i dret a la informació. El contingut de l’etiqueta facilita a les persones consumidores les dades sobre el producte i permet fer una elecció adequada en funció dels seus gustos, necessitats i exigències.

La informació alimentària (la posada a disposició del consumidor final per mitjà d’una etiqueta, un material d’acompanyament o qualsevol altre mitjà) ha de ser precisa, clara i fàcil de comprendre pel consumidor i no ha d’induir a confusió o error. A més, ha d’estar disponible i accessible fàcilment en un lloc destacat i visible, llegible clarament i indeleble.

Per garantir-ne la llegibilitat, les mencions obligatòries que figurin en l’envàs o en l'etiqueta han d’anar impreses amb una mida de lletra igual o superior a 1,2mm. Si l’envàs té una superfície inferior a 80 cm2, la mida de la lletra ha de ser igual o superior a 0,9 mm.

Segons la norma general d’etiquetatge alimentari, l’etiqueta ha d’indicar:

 • Denominació.
 • Llista d’ingredients.
 • Ingredients que puguin causar al·lèrgies o intoleràncies.
 • Quantitat de determinats ingredients o de determinades categories d’ingredients.
 • Quantitat neta de l’aliment.
 • Data de durada mínima o caducitat.
 • Condicions especials de conservació i/o les condicions d’utilització.
 • Nom o raó social i adreça de l’empresa responsable.
 • País d’origen o lloc de procedència.
 • Instruccions d’ús (quan sigui difícil usar-lo adequadament sense aquesta informació).
 • Grau alcohòlic en les begudes que tinguin mes d’1,2% en volum d’alcohol.
 • Informació nutricional.
 • Lot.

Segons el tipus d’aliment pot ser que la normativa obligui que l’etiqueta contigui més dades.

Entren dins d’aquesta categoria productes com ara els electrodomèstics, els mobles, els cosmètics, els tèxtils, el calçat, els productes de neteja o les ulleres de sol.

Les dades obligatòries de l'etiquetatge han de constar amb caràcters clars i ben visibles. El contingut mínim per als productes industrials és:

 • Nom o denominació usual o comercial del producte.
 • Composició.
 • Termini recomanat d’ús o de consum, quan es tracti de productes que pel transcurs del temps perdin alguna de les seves qualitats.
 • Contingut net del producte o nombre d'unitats.
 • Característiques essencials del producte, instruccions, advertiments, consells o recomanacions sobre instal·lació, ús i manteniment, maneig, manipulació, perillositat o condicions de seguretat, en cas que aquesta informació sigui necessària per a l'ús correcte i segur del producte.
 • Lot de fabricació, quan el procés d'elaboració es realitzi en sèries identificables.
 • Identificació de l'empresa i domicili (del fabricant, l'envasador o d'un venedor establert a la Unió Europea).
 • Lloc de procedència o origen.
 • Potència màxima, tensió d'alimentació i consum energètic en el cas de productes elèctrics.
 • Consum específic i tipus de combustible, si escau, en productes que utilitzin altres tipus d'energia.

Cal tenir present que si existeix normativa específica per a un producte, pot ser que l’etiqueta hagi de portar més dades.

Data d'actualització:  29.11.2017