• Imprimeix

Protecció de dades

Les dades personals són informacions referents a una persona física que poden identificar-la directament o indirectament, com ara el nom i els cognoms, el DNI, la data de naixement, l’adreça postal, l’adreça electrònica, el número de telèfon, la imatge (fotos, vídeos), el número de compte bancari, etc. 

La Protecció de Dades Personals és un dret fonamental i, per tant, podeu decidir a qui les voleu donar i a qui no. Malgrat això, hi ha alguns casos en què esteu obligats a facilitar-les, com en contractar la llum, l’aigua, el gas o un servei de telecomunicacions; en obrir un compte corrent; en fer una compra per internet; en reservar un viatge, o en formalitzar una relació laboral, de negocis o administrativa.

Recollida de dades personals

No heu de donar sempre totes les dades que us demanin, només aquelles que són estrictament necessàries per poder contractar un servei o complir una obligació.

Quan us sol·licitin dades personals heu de ser prèviament informats de manera expressa, precisa i inequívoca: 

  • De l’existència d’un fitxer, de la finalitat de la recollida i dels destinataris de la informació.
  • Del caràcter obligatori o no de la resposta a les preguntes que us plantegin.
  • De les conseqüències d’obtenir les vostres dades o de la vostra negativa.
  • De la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  • De la identitat i la direcció del responsable del tractament. 

 

Les dades només es poden recollir, per ser tractades, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i la finalitat determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut.

Es prohibeix la recollida de dades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits. 

Tractament de les dades personals

El tractament és qualsevol operació que es realitzi amb les vostres dades personals, de caràcter automatitzat o manual, que permeti recollir-les, gravar-les, conservar-les, elaborar-les, modificar-les, bloquejar-les i cancel·lar-les. També fa referència a les cessions de dades (revelació de dades a tercers) que derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.

El tractament de dades personals requereix el vostre consentiment o manifestació de la vostra voluntat, llevat que la llei disposi una altra cosa. Aquest consentiment es pot revocar quan hi hagi una causa justificada per fer-ho. 

No cal el vostre consentiment quan les dades personals figurin en fonts accessibles al públic, sempre que no es vulnerin els vostres drets i llibertats fonamentals. Les fonts acessibles al públic són fitxers que poden ser consultats per qualsevol persona, com ara els cens promocional, les guies de serveis de comunicacions (repertoris telefònics, etc.) o els mitjans de comunicació social (internet no ho és).

Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es poden utilitzar per finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals hagin estat recollides (excepte si són històriques, estadístiques o científiques). 

Drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de dades

Per exercir aquests drets us heu d'adreçar al responsable del fitxer que conté les dades personals.

Dret d’accés. Podeu demanar informació de les dades de caràcter personal pròpies que estan en poder d'un tercer, particularment sobre l'origen, el tractament i la finalitat d'aquestes dades i també sobre si han estat o han de ser objecte de cessió de dades. El responsable del fitxer ha de resoldre la vostra sol·licitud en el termini d’1 mes des de la seva recepció.

Dret de rectificació. Podeu sol·licitar la rectificació i actualització de les dades personals que són inadequades, incompletes o obsoletes. En la sol·licitud heu d’indicar la dada o les dades errònies i la correcció que cal fer, i l'heu d’acompanyar amb la documentació que ho justifica. El responsable del fitxer ha de resoldre la vostra sol·licitud en el termini d’1 mes des de la seva recepció.

Dret de supressió (oblit). Podeu demanar l’eliminació de les vostres dades i a impedir-ne la difusió a internet. El responsable del fitxer ha de cancel·lar les dades personals quan han deixat de ser necessàries per a la finalitat que tenien. El responsable del fitxer ha de resoldre la vostra sol·licitud en el termini d’1 mes des de la seva recepció.

Dret d’oposició. En els casos en què no sigui necessari el consentiment per al tractament de les dades personals, i sempre que una llei no disposi el contrari, podeu oposar-vos al seu tractament quan hi hagi motius fonamentats i legítims relatius a una situació personal concreta. D’altra banda, també podeu oposar-vos a què les dades siguin tractades amb finalitats publicitàries o de prospecció comercial. En aquest supòsit el responsable del fitxer ha d’excloure del tractament les dades en el termini d’1 mes des de la recepció de la nostra petició.

Dret a la limitació del tractament. Podeu sol·licitar que no s’apliquin les operacions de tractament de les dades personals. El responsable del fitxer ha de resoldre la vostra sol·licitud en el termini d’1 mes des de la seva recepció.

Dret a la portabilitat de les dades. Heu de poder rebre les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica i a trametre-les a un altre responsable. També teniu el dret, sempre que sigui possible, a que es transmetin directament de responsable a responsable. El responsable del tractament ha d’atendre la nostra sol·licitud en el termini d’1 mes des de la seva recepció.

Reclamacions i denúncies

En cas que el responsable del fitxer us denegui en part o totalment l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades corresponent.

També podeu denunciar les actuacions contràries a la Llei de protecció de dades personals davant l’Agència de Protecció de Dades corresponent.

Si la reclamació o la denúncia és contra una entitat del sector públic de Catalunya o contra una entitat privada vinculada a aquest sector públic, la competència és de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Si la reclamació és contra una entitat privada, la competència és de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Data d'actualització:  29.05.2018