• Imprimeix

Compres fora de l'establiment i en màquines automàtiques

Els contractes fora de l’establiment són aquells que se celebren amb la presència física simultània de la persona consumidora i l’empresària en un lloc diferent de l'establiment mercantil de l’empresari.

L’empresari ha de facilitar la persona consumidora, de forma clara i comprensible i llegible, la informació precontractual en paper i una còpia del contracte signat o la confirmació del contracte en suport paper.

Els béns comprats s’han de lliurar en el termini màxim de 30 dies naturals des de la celebració del contracte.

La persona consumidora té el dret de desistiment, és a dir, que disposa d'un termini mínim de 14 dies naturals a partir del moment en què rep el producte, durant el qual el pot retornar i recuperar la quantitat pagada sense donar cap explicació. Cal tenir en compte que no es pot desistir per telèfon, sinó que cal fer-ho de manera fefaent (per exemple, per carta certificada amb justificant de recepció per tal que en quedi constància). 

Generalment es tracta d’excursions d'un dia, de preu molt baix, que inclouen el transport en autocar, el dinar i un regal atractiu, però de poc valor.

La captació de clients es fa sovint distribuint fullets a les bústies particulars.

Aquest sistema de venda es dirigeix especialment a la gent gran. Els articles que s'ofereixen acostumen a ser tèxtils (mantes, coixins, matalassos, etc.) o per a la llar (bateries de cuina, jocs de coberts, electrodomèstics, etc.) i en cap cas s’està obligat a comprar-los.

La persona venedora es desplaça al domicili del comprador per fer la venda. No es considera venda a domicili la venda per correspondència, com tampoc el repartiment dels productes o de la mercaderia adquirida en establiments comercials.

La persona venedora:

 • ha d’exhibir al comprador la documentació que n'acrediti la condició i que identifiqui l’empresa que representa i els productes que està autoritzat a oferir.
 • no pot fer ofertes que obliguin a l'obtenció d’altres productes o serveis.
 • les empreses comercialitzadores de llum o de gas no poden fer visites domiciliàries amb l'objectiu d'oferir publicitat dels seus serveis o de realitzar contractacions, excepte que la persona consumidora ho hagi demanat expressament.

 

La persona consumidora:

 • no té l’obligació d’atendre la persona venedora.
 • pot demanar l’oferta per escrit per valorar amb calma si realment està interessada.
 • ha d’informar-se bé del cost total del producte i no precipitar-se ni deixar-se enlluernar per ofertes, regals o facilitats de pagament.
 • no ha de facilitar dades personals o bancàries ni factures anteriors si no n’està segura, ja que podrien canviar-la de companyia, de tarifa, etc.
 • ha de llegir detingudament el contracte i no signar cap document en blanc. 

 

La persona consumidora adquireix el bé o servei directament d’una màquina preparada per a aquesta finalitat, per mitjà de l’accionament de qualsevol tipus de mecanisme i pagant-ne prèviament l’import.

Els responsables d’aquestes màquines són els explotadors, és a dir, els empresaris que reben un benefici directament relacionat amb l’activitat de la màquina. Si els explotadors no estan identificats, són responsables de la màquina els titulars de l’establiment on es troba.

Aquestes màquines han de:

 • mostrar, entre d’altres informacions, la identitat de l’oferent del bé o servei, un número de telèfon gratuït d’atenció al client, les instruccions per a l’obtenció, el preu i el mitjà de pagament, i el funcionament del sistema automàtic per recuperar monedes o bitllets en casos d’error, inexistència del bé o mal funcionament de la màquina.
 • tenir un sistema que permeti obtenir un comprovant de la transacció efectuada (excepte les recreatives i d’atzar). En el comprovant hi ha de constar la identificació i l’adreça del responsable o la responsable, el preu, la descripció del bé o servei, i la data.
 • tenir un sistema que permeti anul·lar l’operació sense cap càrrec per a la persona consumidora abans de l’obtenció del bé o servei.
Data d'actualització:  12.12.2017