• Imprimeix

Adhesió al sistema arbitral de consum

juntaarbitral

Les empreses adherides al sistema arbitral de consum accepten que els futurs conflictes que es puguin plantejar amb els seus clients es resolguin a través de l’arbitratge de consum, estalviant altres vies més lentes i més costoses.

A més, com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya,  cal tenir present les següents mesures:

  • Les empreses públiques sotmeses al dret privat han d’establir necessàriament, en les condicions generals de contractació i en els contractes amb les persones consumidores, clàusules d’adhesió a l’arbitratge de consum per a la resolució dels conflictes i les reclamacions derivats de la prestació dels serveis.
  • S’ha de promoure que les entitats o empreses privades que gestionen serveis públics, serveis d’interès general o serveis universals en règim de concessió, incloguin en els plecs de condicions l’obligació que en els contractes amb persones consumidores es prevegi l’adhesió a l’arbitratge de consum.
  • Les administracions públiques catalanes han de tenir en compte l’adhesió a l’arbitratge de consum en l’atorgament d’ajuts i subvencions a les empreses i els establiments que ofereixin béns o serveis a les persones consumidores.


L’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya es fa patent per mitjà d’un distintiu oficial d’adhesió, que es pot col·locar en un lloc destacat de l’establiment i utilitzar en la publicitat, factures i documentació de l'empresa. Aquest distintiu representa un signe de confiança i un avantatge competitiu, que posa de manifest un plus de servei i un factor de qualitat i de professionalitat.

 

Data d'actualització:  27.11.2017