• Imprimeix

Obligacions generals per a les empreses

En aplicació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, els empresaris i comerciants heu de complir amb les següents obligacions:

Preus

 • Heu d’exhibir el preu de venda de les mercaderies i productes tant a l’aparador com a l’interior dels establiments.
 • El preu ha d’indicar l’import total i heu de desglossar-hi, en cas que calgui, els diversos conceptes que inclou, com ara els impostos, les comissions, les despeses addicionals per a la persona consumidora i altres conceptes similars.
 • Heu d’indicar el preu per unitat de mesura (quilo, litre, metre, etc) dels productes a doll o productes envasats mesurables.
 • Heu de mostrar el preu dels serveis en un rètol, tarifa o fullet.

Pagament amb targeta de crèdit o dèbit

 • Si admeteu el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, no podeu incrementar els preus ni cobrar cap tipus de comissió pel seu ús.
  • Excepció: les targetes anomenades “trilaterals” (American Express o Diners Club). La quantitat de la comissió no pot superar les despeses que teniu en admetre aquest mitjà de pagament. En tot cas, heu d’informar les persones consumidores de l’import de la comissió aplicable o del seu mètode de càlcul.
 • Recordeu que les taxes d’intercanvi (comissions que us cobra l’emissor de la targeta) no poden superar el 0,2% en targetes de dèbit i el 0,3% en targetes de crèdit.
 • Si accepteu targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual no podeu limitar-ne l'ús en determinats períodes o condicions, com ara durant el període de rebaixes.

Tiquet de caixa o factura

 • Heu de lliurar una factura, tiquet de caixa o un justificant de la transacció realitzada.
 • No utilitzeu paper o d’altres suports documentals que puguin esdevenir il·legibles abans que acabi el període de vida útil o de conformitat del bé o servei.

Pagament per avançat

 • En cas que accepteu pagaments per avançat en relació amb el preu final dels productes o serveis, heu de garantir-ne la devolució per mitjà d’aval subscrit amb entitat financera o per mitjà d’assegurança contractada amb una companyia asseguradora, sempre i quan:
  • els imports percebuts superin el 25% de l'import total de la transacció
  • els imports percebuts superin els 100 euros

Rebaixes

Les rebaixes són reduccions que els establiments podeu fer voluntàriament en els preus que els béns o serveis han tingut amb anterioritat. 

El béns o serveis rebaixats han de tenir la mateixa qualitat i garantia que la que tenien a preu no rebaixat. Han de mostrar el preu original, juntament amb el rebaixat, o bé el percentatge de la rebaixa.

Si l’establiment comercial no manifesta res a les seves ofertes, publicitats o al mateix establiment, s’entén que no admet canvis dels productes o devolucions dels diners als seus clients o clientes.

Saldos

Es considera venda de saldos la d'aquells productes el valor del mercat dels quals es trobi manifestament disminuït a causa del seu deteriorament, desperfecte, desús o obsolescència, i per tant siguin ofertats a un preu inferior a l'habitual sense que comportin risc ni engany per al consumidor. Es pot efectuar amb caràcter ocasional o permanent.

La durada de la venda ocasional de saldos està subjecta a l’exhauriment dels articles ofertats.

Es poden dur a terme vendes en règim de saldos en temporada de rebaixes, sempre i quan s'ajustin estrictament als supòsits legals previstos per a aquest tipus de venda especial.

Liquidacions

La venda en liquidació és la venda de caràcter excepcional i de finalitat extintiva de determinades existències de productes. Es produeix com a conseqüència de:

 • l'execució d'una decisió judicial o administrativa, o
 • decisió del comerciant en algun dels casos següents:
  • cessament total o parcial de l'activitat comercial
  • canvi o modificació substancial de l'orientació del negoci
  • canvi de local o realització d'obres d'importància en el mateix
  • qualsevol supòsit de força major que obstaculitzi greument el desenvolupament normal de l'activitat comercial.

 

Es pot efectuar liquidació sobre qualsevol tipus de producte sempre i quan es trobi a l'estoc de l'establiment en el moment de presentar la comunicació.

Les vendes en liquidació es poden realitzar en temporada de rebaixes si s'ajusten estrictament als supòsits legals previstos per aquest tipus de venda especial.

Etiquetatge dels béns

 

 • Qui es considera responsable en cas d’infracció administrativa?
  • En béns envasats o identificats, la firma o la raó social que figura en l’etiqueta o identificació, llevat que es demostri que s’ha falsificat o que n’és responsable algun altre integrant de la cadena de distribució o comercialització.
  • Si el bé no porta les dades necessàries per a identificar el responsable, els qui l’han comercialitzat, llevat que es demostri la responsabilitat d’algun integrant de la cadena de distribució o comercialització anterior.

 

 

Atenció a les persones consumidores

 • Esteu obligats a atendre, facilitar i subministrar la informació que les persones consumidores us sol·licitin de forma personal i, si escau, de forma presencial.
 • Heu de disposar de sistemes d’informació personalitzats (no de resposta automàtica).
 • Si teniu un telèfon d’atenció al client en cap cas pot ser de tarifació addicional del tipus 807 o similars.
 • Heu de donar resposta a les persones consumidores que us adrecin queixes, reclamacions o incidències derivades de la relació de consum al més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini màxim d’un mes.

Documentació adreçada a les persones consumidores

 • La documentació que heu de lliurar obligatòriament a les persones consumidores ha de complir els requisits formals per facilitar-ne la lectura i la comprensió.
 • Heu d’utilitzar una mida de lletra que faciliti la lectura i la comprensió del text, i el contrast de la lletra més petita ha d'ésser almenys igual que el millor contrast del text.

Garantia dels béns i dels serveis

Garanties dels béns de consum 

 • Heu de respondre de la conformitat dels productes durant 2 anys a partir de la data del lliurament.
  • Durant els primers 6 mesos, es presumeix que les manques de conformitat són d'origen.
  • Durant els 18 mesos restants, és la persona consumidora qui ha de provar que la manca de conformitat del producte és originària. 
 • Davant la manca de conformitat, la persona consumidora pot triar alguna de les opcions següents:
  • La reparació o substitució del producte.
  • La rebaixa en el preu o la resolució del contracte que comporta la devolució dels diners pagats.
 • Opcionalment, podeu donar una garantia comercial, que ha d’ésser més beneficiosa per a la persona consumidora que la garantia legal. En el cas de béns de naturalesa duradora, l’heu de lliurar sempre per escrit.

 

Garantia dels serveis

 • Heu de garantir els serveis com a mínim per un període de 6 mesos des que hagi finalitzat la seva prestació, llevat que existeixi normativa sectorial específica i sens perjudici de la normativa aplicable a la conformitat dels productes.

Pressupost previ

 • Si presteu serveis heu de lliurar un pressupost previ per escrit, excepte que la persona consumidora hi renunciï per escrit.
 • Si veneu productes, només heu d’elaborar el pressupost a petició de la persona consumidora.

Horari comercial

 • Els establiments han informar de l’horari al públic.
 • Aquesta informació ha de ser visible des de l’exterior, fins i tot quan l’establiment roman tancat.

Fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia

 • Tots els establiments comercials han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries. Excepcions:
  • Els fedataris o fedatàries públics o el personal que exerceixi potestats públiques sempre que sigui retribuït mitjançat aranzel. 
  • Els serveis públics que l’Administració presta directament.
  • Els centres d’ensenyament reglats. 
  • Totes les activitats que disposen de normativa específica en matèria de fulls de queixa, reclamació o denúncia. 

Si sou una empresa o establiment comercial i necessiteu exemplars de Fulls oficials de queixa / reclamació / denúncia per tenir-los a disposició dels vostres clients, heu d’adreçar-vos a:

Oficines de Gestió Empresarial (OGE)

Oficines Comarcals d’Informació al Consumidor

Oficines de l’Agència Catalana del Consum

 • Heu d’anunciar de manera permanent que disposeu d’aquests fulls mitjançant un cartell col·locat en un lloc ben visible. Aquest cartell ha d’incloure un número de telèfon d’atenció ciutadana per realitzar consultes de consum i, si s’escau, el número de telèfon o l’adreça de correu electrònic d’atenció a les persones consumidores.
   

Requisits lingüístics

 • Les persones consumidores tenen dret a rebre en català les invitacions a comprar, la documentació contractual com ara els contractes d’adhesió, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents comercials.
 • Igualment, heu de redactar en català la informació de caràcter fix, com els cartells o rètols dels establiments.