• Imprimeix

Seguretat del productes

Els productes que els consumidors adquireixen en el mercat no han de comportar riscos per a la seva salut i seguretat, sempre que se’n faci un ús adequat. 
La norma bàsica a la UE és la  Directiva 2001/95/CE, de 3 de desembre de 2001, transposada a l’Estat mitjançant el Reial decret 1801/2003, de 26 de desembre sobre seguretat general dels productes. Aquesta norma defineix com a producte segur aquell que en condicions d’utilització normals no presenti riscos o únicament els riscos compatibles amb el seu ús i considerats admissibles.

La Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya defineix bé o servei segur com aquell que en condicions d’utilització normal o raonablement previsibles, incloses les condicions de durada i, si escau, de posada en servei, d’instal·lació i de manteniment, no presenta cap risc o només riscos mínims compatibles amb el bé o servei considerats acceptables.

Un producte és segur si:

  • s'ha fabricat d’acord amb tota la normativa d’obligat compliment a Espanya sobre els requisits de seguretat i consum
  • compleix les normes contingudes en les disposicions resultants de la transposició d’una norma europea harmonitzada

En cas de no haver-hi cap disposició normativa de compliment obligatori aplicable, es tindran en compte altres elements: normes tècniques nacionals que transposin normes europees no harmonitzades, normes UNE, les recomanacions de la Comissió Europea, codis de bones pràctiques i l’estat actual del coneixement i de la tècnica en el moment de la fabricació.

Marcatge CE

El marcatge CE indica que el producte ha estat fabricat d’acord amb els requisits de seguretat de les directives europees. No obstant això, no tots els productes estan obligats a portar marcatge CE. 

Els organismes de normalització europeus proveeixen d’especificacions tècniques que proporcionen el mecanisme per complir aquestes obligacions.

Els productes industrials subjectes a les directives de seguretat, abans de ser comercialitzats per primer cop, s’han de sotmetre a uns procediments apropiats per assegurar la conformitat i la introducció del marcatge CE. 

La certificació de conformitat pot consistir en una autocertificació del fabricant o d’un laboratori notificat per realitzar les proves de conformitat. 

Xarxa d'alertes

El sistema de xarxa d’alertes té com a objectiu l’intercanvi ràpid d’informació entre les autoritats competents en matèria de consum de les Comunitats Autònomes i de la resta de països de la Unió Europea, davant l’existència d’un producte que pugui generar un risc greu als consumidors.

La Decisió de la Comissió de 16 de desembre 2009 estableix les Directrius per a la gestió del sistema comunitari d’intercanvi ràpid d’informació, el Rapex, que entre altres, dóna els paràmetres per a l’avaluació del risc dels productes de consum.  

El punt de contacte a Catalunya per als productes industrials és l'Agència Catalana del Consum. Per als productes alimentaris és la Direcció General de Salut Pública.

 

Notificació de productes insegurs

En el moment que els productors o distribuïdors tinguin indicis suficients d’haver comercialitzat productes que presenten riscos per als consumidors, incompatibles amb el deure general de seguretat, adoptaran totes les mesures oportunes per evitar aquests riscos (sense necessitat de requeriment per part de l’Administració competent):

  • informar els consumidors
  • retirar del mercat els productes en mans dels consumidors
  • informar l’Administració competent 
Data d'actualització:  27.11.2017