• Imprimeix

L'arbitratge

És un sistema de resolució extrajudicial de conflictes en el qual les parts sotmeten la controvèrsia a la decisió que prengui un òrgan arbitral. Les Juntes Arbitrals de Consum d’arreu de Catalunya són els òrgans competents per realitzar els arbitratges de consum.

Les empreses adherides al sistema arbitral de consum accepten que els futurs conflictes que es puguin plantejar amb els seus clients es resolguin a través de l’arbitratge de consum, estalviant altres vies més lentes i més costoses. El distintiu que acredita l’adhesió a l’arbitratge de consum és un símbol de qualitat.

Hi ha dos tipus d’arbitratge:

  • En equitat. És el tipus més habitual.
  • En dret. La persona consumidora l’ha d'acceptar expressament.

Els principis que regulen l’arbitratge de consum són:

  • Voluntarietat. És necessari que les dues parts en conflicte –persona consumidora i empresa–acceptin l’arbitratge per resoldre la controvèrsia.
  • Gratuïtat. La gratuïtat diferencia l'arbitratge de consum d’altres tipus d’arbitratge.
  • Executivitat. Allò que decideix l’òrgan arbitral –encarregat de resoldre el conflicte–, vincula ambdues parts amb els mateixos efectes que una sentència judicial.
  • Objectivitat. No es defensa cap de les parts en conflicte sinó que es fa justícia pel cas concret. Per garantir-ho, l'òrgan arbitral està integrat per representants de les persones consumidores, de les empreses i de l'Administració.

El requisits per sol·licitar un arbitratge de consum són:

  • Que existeixi una relació de consum.
  • Que el conflicte de consum sigui objecte d'arbitratge de consum (no ho són les lesions; els casos en què hi hagi indicis de delicte, intoxicació o mort; els casos en què calgui la intervenció del Ministeri Fiscal o les reclamacions sobre temes que no són de lliure disposició).
  • Fer una sol·licitud d'arbitratge amb una explicació dels fets i una petició concreta, amb l’aportació de les proves necessàries.

Quan la persona consumidora presenta la sol·licitud d'arbitratge, la Junta Arbitral corresponent la trasllada a l’empresa. Un cop feta la sol·licitud, no és possible interposar paral·lelament una reclamació judicial pel mateix assumpte.

Si l’empresa no està adherida, pot acceptar que aquella reclamació concreta es resolgui mitjançant l’arbitratge. En cas que no ho accepti, l'expedient s'arxiva i a la persona consumidora li resta oberta la via judicial.

Si l'empresa està adherida al sistema arbitral de consum, ha d'acceptar sotmetre's a l'arbitratge (l'adhesió pot ser completa o amb limitacions).

L'empresa pot presentar al·legacions i tota la documentació que cregui necessària i, si escau, també pot reclamar al consumidor quantitats pendents de pagament. Aquesta resposta es trasllada a la persona consumidora, que podrà fer les al·legacions que consideri oportunes.

Se cita les parts a una vista (que pot ser presencial o no presencial). En aquesta vista els àrbitres coneixen l'assumpte, deliberen i emeten el laude o document en el qual es fixa la resolució que posa fi al conflicte. Aquest laude, que sempre és motivat, es notifica a les parts i és d'obligat compliment, per tant no és possible presentar recurs en contra ni interposar demanda judicial pels mateixos fets.

Data d'actualització:  04.12.2017