• Imprimeix

Codi de consum de Catalunya

El 23 de juliol de 2010, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5677, la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Aquesta Llei fou aprovada pel Ple del Parlament el 30 de juny de 2010 i va entrar en vigor el 23 d'agost de 2010.

El Codi de consum de Catalunya amplia, actualitza i millora els drets de les persones consumidores al nostre país i el dota, en l'àmbit del consum, d’un marc jurídic complet que vol esdevenir model de referència en molts sectors de l’activitat econòmica.

 • Unificar amb un únic text legal tota la normativa fins ara dispersa en matèria de consum.
 • Millorar el nivell de protecció de les persones consumidores i incorporar al nostre ordenament jurídic les noves normatives comunitàries que incideixen en l’àmbit del consum.
 • Adequar la normativa bàsica i general de protecció de les persones consumidores a la realitat social i econòmica actual.
 • Es defineix el concepte de consum responsable que esdevé, al mateix temps, un principi informador del dret del consum.
 • Tota la ciutadania té garantit un accés més fàcil i proper als serveis públics de consum atès que n'hi ha d'haver, com a mínim, un a cada comarca.
 • Les empreses prestadores de serveis bàsics, com ara les de subministraments, transports, assistencials, sanitàries... han d’oferir a les persones consumidores una adreça física a Catalunya en la qual puguin formular les seves queixes i reclamacions.
 • Els telèfons d’atenció d’incidències i reclamacions en els serveis bàsics han d’ésser de franc.
 • Tot els serveis que presti un empresari o empresària han de tenir una garantia mínima de sis mesos.
 • Les empreses han d’adoptar els mecanismes adients per garantir el retorn de quantitats que rebin per avançat de les persones consumidores en l’adquisició d’un bé o en la contractació d’un servei.
 • S’estableix una regulació de les obligacions d’informació i del règim de responsabilitat en relació amb els empresaris o empresàries que duguin a terme tasques d’intermediació.
 • En l’àmbit del procediment sancionador de consum es pot establir que les empreses retornin a les persones consumidores els imports cobrats indegudament o les indemnitzin pels danys i perjudicis provats.
 • Les empreses públiques han d’estar adherides a l’arbitratge i aquest fet s'ha de tenir en compte en l’atorgament d’ajuts a les empreses privades.