• Imprimeix

Règim sancionador

Les infraccions es classifiquen en tres nivells: lleus, greus i molt greus.

Les sancions establertes són les següents:

 • Infraccions lleus: multa de fins a 10.000 euros
 • Infraccions greus: multa d'entre 10.001 i 100.000 euros, quantitat, que es pot ultrapassar fins a assolir el quíntuple del valor dels béns o serveis objecte de la infracció.
 • Infraccions molt greus: multa d'entre 100.001 i 1.000.000 euros, quantitat que es pot ultrapassar fins a assolir el dècuple del valor dels béns o serveis objecte de la infracció.

 

Com a complement a aquestes sancions també es pot pactar la imposició de les sancions accessòries següents:

 • Decomís i destrucció de la mercaderia
 • Tancament temporal de l'empresa infractora
 • Rectificació pública
 • Publicació de la sanció

 

La Llei també preveu que, independentment d'aquestes sancions:

 • L'òrgan sancionador ha d'imposar a l'infractor o infractora l'obligació de restituir immediatament la quantitat percebuda indegudament, en els cas d'aplicació de preus superiors als autoritzats, comunicats, pressupostats o anunciats.
 • En el procediment sancionador es pot dictar una resolució per exigir a l'infractor o infractora la reposició de la situació alterada per la infracció i, si s'escau la indemnització per danys i perjudicis provats causats a la persona consumidora.

L’article 333-2 estableix que per determinar la quantia i l’extensió de la sanció dins dels mínims i màxims establerts s’han de tenir en compte les circumstàncies agreujants, atenuants i mixtes.

Són circumstàncies agreujants les següents.

a) La reincidència o la reiteració de les conductes infractores.

b) L’incompliment dels advertiments o requeriments previs formulats per l’Administració perquè s’esmenin les irregularitats detectades.

c) La posició rellevant de l’infractor o infractora en el mercat.

d) El fet que els afectats siguin col·lectius especialment protegits.

Són circumstàncies atenuants les següents:

a) La reparació o esmena total o parcial de manera diligent de les irregularitats o els perjudicis que han originat la incoació de la sanció.

b) La submissió dels fets a l’arbitratge de consum.

Són circumstàncies mixtes les següents:

a) El volum de negoci amb relació als fets objecte de la infracció i la capacitat econòmica de l’empresa.

b) La quantia del benefici obtingut.

c) Els danys o perjudicis causats a les persones consumidores.

d) El nombre de persones consumidores afectades.

e) El grau d’intencionalitat.

f) El període durant el qual s’ha comès la infracció.

Les circumstàncies agreujants o atenuants no s’han de tenir en compte si aquesta llei les ha incloses en el tipus infractor o si han estat tingudes en compte per qualificar la gravetat de la infracció.

Les sancions s’han d’imposar de manera que la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a l’infractor o infractora que el compliment de les normes infringides.

Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta llei, com a autors, les persones físiques o jurídiques que les cometin.

En infraccions comeses en la prestació de serveis, l'empresa o raó social obligada a prestar aquests serveis, legalment o per mitjà de contracte amb la persona consumidora, és la responsable de la infracció. Si es pot provar la falta de diligència d'un intermediari o intermediària en la prestació del servei, se'l pot considerar responsable.

Si a la cadena de producció, elaboració o comercialització dels béns o serveis intervenen diferents subjectes, cada un d'ells és responsable de les infraccions que hagi comès.

Són responsables solidaris de les infraccions les persones que cooperin en la comissió d'una conducta infractora o que l'encobreixin.

Si una infracció és imputada a una persona jurídica, poden ser considerades també com a responsables les persones que integren els seus organismes rectors o de direcció. A aquest efecte, seran considerades les persones que constin en els registres públics com tals, les que hagin fet ostentació pública d'aquesta condició o les que hagin actuat com si la tinguessin.

Les infraccions prescriuen:

 • Infraccions lleus: 2 anys
 • Infraccions greus: 3 anys
 • Infraccions molt greus: 4 anys

Els preceptes d'aquesta llei no són aplicables als expedients incoats abans de la seva entrada en vigor, llevat que aquests siguin més favorables per al presumpte infractor, ja que en aquest cas s'aplicaran retroactivament.

Aquesta llei només s'aplica a les infraccions comeses a partir de la seva entrada en vigor.

Data d'actualització:  06.02.2018