• Imprimeix

Consideracions generals

El Codi de consum de Catalunya va entrar en vigor el 23 d'agost de 2010.

Garantir la defensa i la protecció de les persones consumidores i establir, en l'àmbit territorial de Catalunya, els principis i les normes que les han de regir a fi de millorar llur qualitat de vida.

La disposició transitòria segona del Codi disposa que les obligacions que estableix el llibre II i que no estaven recollides en la normativa anterior seran exigibles a les empreses i entitats subjectes a l’àmbit d’aplicació del Codi, un cop transcorreguts 6 mesos des de la seva publicació. El Codi es publicà el 23 de juliol de 2010, de manera que el termini màxim d’adaptació serà el 23 de gener de 2011. Això no obstant, quan es tracti de microempreses o petites i mitjanes empreses, d’acord amb la definició que ve recollida en la Recomanació de la Comissió Europea CE/2003/361, de 6 de maig (Diari Oficial de la Unió Europea, sèrie L-124, de 20 de maig de 2003) el termini d’adaptació és d’un any.

Per tant, les noves obligacions recollides al llibre II del Codi de consum seran exigibles a totes les empreses a partir del 23 de juliol del 2011.

- Persones consumidores: les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.

En queden excloses les persones físiques o jurídiques que actuen en l'àmbit propi d'una activitat empresarial o professional. No obstant això, aquestes persones, com a usuaris de serveis o productes, estan emparats pels drets que recull a la seva normativa sectorial específica (per exemple: telecomunicacions, societat de la informació i comerç electrònic, subministrament d’energia...).

- Relació de consum: qualsevol relació establerta entre, d’una banda empresaris, intermediaris o l'Administració com a prestadora de béns i serveis i, d’altra banda, les persones consumidores.

La relació de consum inclou la informació, l'oferta, la promoció, la publicitat, la comercialització, la utilització, la venda i el subministrament de béns i serveis i també les obligacions que se'n derivin.

- Persona consumidora mitjana: persona consumidora que, d’acord amb un criteri de diligència ordinària, hauria d’estar normalment informada i ser raonablement curosa en les relacions de consum, en funció dels factors socials, culturals i lingüístics.

- Consum responsable: consum moderat, informat, reflexiu i conscient de béns i serveis, tot tenint en compte els criteris de sostenibilitat cultural, ambiental, socioeconòmica i lingüística.

- Invitació a comprar: qualsevol comunicació comercial que indica les característiques del bé o servei i el seu preu, i que permet la persona consumidora d’adquirir-lo.

Data d'actualització:  06.02.2018