• Imprimeix

Pobresa energètica

La Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, estableix la protecció de les persones i les unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, davant dels talls de subministraments que puguin acordar les companyies subministradores d’aigua potable, d'electricitat i de gas per manca de pagament.

Per tant, les empreses distribuïdores no poden interrompre els subministraments a les persones o les famílies en situació de risc d’exclusió residencial, sense haver sol·licitat prèviament un informe als serveis socials.

Subministraments bàsics garantits

La Llei 24/2015 és d'aplicació directa pel que fa a la pobresa energètica i en l'article 6.4 diu:

Per tal que s’apliqui el principi de precaució establert per l'apartat 2, quan l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d'exclusió residencial determinades per l'article 5.10. En cas que es compleixin aquests requisits s'han de garantir els subministraments bàsics d'acord amb el que estableix l'apartat 1 i s'han d'aplicar els ajuts necessaris establerts per l'apartat 3 per tal de no generar un deute a la persona o la unitat familiar.

 

El bo social

El Reial Decret 897/2017 regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica. El Reial Decret esmentat contempla uns descomptes que han de fer les empreses comercialitzadores de referència de subministrament elèctric als consumidors en situació de vulnerabilitat econòmica, en funció del seu nivell d’ingressos i del compliment de determinats requisits. Aquests descomptes oscil·len entre el 25% i el 40% de l’import de la potència i el consum. Per a més informació, podeu adreçar-vos a les oficines de les empreses de subministrament elèctric o bé consultar el seus llocs web.

Data d'actualització:  12.12.2017