• Imprimeix

Procediment sancionador

Amb independència de les sancions previstes per l’incompliment de la normativa de consum, l’òrgan sancionador ha d’imposar a l’infractor o infractora l’obligació de restituir immediatament la quantitat percebuda indegudament, en els casos d’aplicació de preus superiors als autoritzats, comunicats, pressupostats o anunciats.

En el procediment sancionador es pot dictar una resolució per exigir a l’infractor o infractora la reposició de la situació alterada per la infracció al seu estat original i, si escau, la indemnització per danys i perjudicis provats causats a la persona consumidora, que han de ser determinats per l’òrgan competent per imposar la sanció.

En el cas d’infraccions en matèria de publicitat, l’òrgan competent pot exigir a l’infractor o infractora que publiqui un comunicat de rectificació en les mateixes condicions o en condicions semblants a les condicions en què es va fer l’actuació sancionada.

Les resolucions sancionadores poden acordar com a sanció accessòria, per raons d’exemplaritat i en previsió de futures conductes infractores, la publicació de les sancions imposades.

Data d'actualització:  06.02.2018