• Imprimeix

Resolució extrajudicial de conflictes

Es canalitza principalment mitjançant la mediació i l’arbitratge de consum. Els sistemes de resolució extrajudicial de conflictes tenen caràcter vinculant per a les parts que s’hi hagin sotmès voluntàriament.

Les administracions públiques de Catalunya, en l’àmbit de les competències respectives, han d’imposar a les seves empreses públiques sotmeses al dret privat l’obligació d’establir, en les condicions generals de contractació i en els contractes amb les persones consumidores, clàusules d’adhesió o de compromís a l’arbitratge de consum per a la resolució dels conflictes i les reclamacions derivats de la prestació dels serveis.

Data d'actualització:  06.02.2018