• Imprimeix

Inspecció

La inspecció de consum porta a terme aquelles actuacions necessàries per garantir que les empreses i els establiments que produeixen, distribueixen o comercialitzen béns o serveis, compleixin la normativa de protecció dels interessos generals de la persona consumidora.

Aquest procediment pot recaure sobre els béns i serveis destinats a les persones consumidores i sobre els elements, les condicions i les instal·lacions utilitzats per a produir-los, distribuir-los i comercialitzar-los.

Les actuacions d’inspecció i control són competència de les administracions públiques: l’Agència Catalana del Consum, en representació de la Generalitat de Catalunya, i els Ajuntaments, en l’àmbit municipal. En el cas de Barcelona, fruit d’un conveni amb l’Agència Catalana del Consum, la Diputació de Barcelona porta a terme determinades actuacions.

El procediment s’inicia sempre d’ofici a conseqüència d’algun dels elements següents:

 • Ordre superior jeràrquica degudament motivada. 
 • Denúncia presentada per les persones consumidores, les empreses o les organitzacions que les representen, o bé comunicació raonada d'altres administracions públiques o òrgans.
 • Control programat en sectors d'activitat econòmica prèviament determinats per l'Administració (campanyes). 
 • Notificació, provinent de les administracions públiques o de les empreses, de la possible presència en el mercat de béns o serveis que puguin comportar un risc no acceptable per a les persones consumidores. 
 • Iniciativa pròpia del personal inspector en cas d'incompliment flagrant o quan ho consideri necessari per a la protecció de l'interès general.

El personal inspector fa un treball previ de recerca d'informació, de normativa i de possibles implicats. Pot visitar els locals i les instal·lacions de les persones inspeccionades sense previ avís. També pot exigir el lliurament de tota la documentació obligatòria en funció de l’activitat que s’exerceix, inclosa la mercantil, industrial i comptable, així com qualsevol altra que pugui ser necessària per a la investigació dels fets.

Una altra de les tasques que pot realitzar el personal inspector és sotmetre els béns destinats a la comercialització a assajos, anàlisis i proves per comprovar la seva adequació a la normativa aplicable relativa a la composició, l'etiquetatge, la presentació, la publicitat i els nivells de seguretat exigibles. 

En cas que detecti irregularitats administratives, el personal inspector elabora una acta d’inspecció o, si s’escau, un informe d’inspecció. A més, pot advertir les persones inspeccionades de les irregularitats detectades i, fins i tot adoptar, de manera immediata les mesures cautelars que corresponguin.

Una vegada realitzades les actuacions corresponents, la inspecció es pot resoldre de diverses maneres:

 • Si no hi ha indicis d’infracció, s’arxiva l’expedient.
 • En cas d'infracció lleu, es requereix l’adequació a la normativa vigent.
 • Si hi ha indicis d’infracció, es pot iniciar el procediment administratiu sancionador.
 • En alguns casos es determina l’adopció de mesures de restricció a la comercialització.
 • També és possible traslladar l’expedient a altres administracions públiques o òrgans administratius competents.

 

L’òrgan competent per tramitar el procediment administratiu sancionador, en vista de les diligències practicades per la Inspecció i, si escau, dels informes emesos, pot acordar alguna de les següents actuacions:

 • L’ampliació de les actuacions d’investigació i d’informació. 
 • L’advertiment previ a l’aplicació de la multa coercitiva (multa periòdica que s’imposa fins que es deixa de cometre una infracció).
 • L’inici d’un expedient sancionador.
 • La comunicació de les actuacions a favor d’un altre òrgan competent. 
 • L’arxiu de les diligències.