• Imprimeix

Campanyes d'inspecció

Les campanyes d'inspecció i control del mercat consisteixen en actuacions programades amb la finalitat d'assolir determinats objectius, en un període de temps concret i sobre un sector, activitat, producte o servei ofert a les persones consumidores.

Les campanyes permeten fer el seguiment de les pràctiques del mercat, avaluar els diversos sectors d'activitat econòmica, valorar el grau de compliment de la normativa d’un producte o servei, informar els agents comercials que intervenen en el mercat sobre l'aplicació d'una nova normativa o corregir, si escau, les conductes comercials considerades que vulnerin l'ordenament jurídic.

Eixos bàsics d'actuació

  • Control de les dades genèriques de l'establiment on es realitza l'acte de consum: horari comercial, retolació general, cartells d'informació, marcat de preus, drets lingüístics.
  • Control de la informació i publicitat dels productes i serveis per comprovar que no sigui enganyosa.
  • Control de les condicions generals de la contractació per supervisar que els contractes que signen les persones consumidores amb les empreses no continguin clàusules abusives.
  • Control de la seguretat dels productes

Campanyes d’inspecció per anys

L'Agència Catalana del Consum duu a terme cada any una programació de campanyes d'inspecció i control de mercat per tal de supervisar l'adequació normativa d'aquells sectors d'activitat econòmica que es consideren prioritaris.