• Imprimeix

Sanció

El procediment sancionador consisteix a penalitzar les conductes que no respecten les regles del joc en l’àmbit de les relacions de consum a Catalunya, que atempten contra els interessos dels agents econòmics i les persones consumidores i, per tant, contra la disciplina de mercat.

Aquest procediment és competència de les administracions públiques. La Generalitat de Catalunya, mitjançant el govern, el conseller/a competent, el director/a de l’Agència Catalana del Consum o el subdirector/a de Disciplina de Mercat, s’encarrega d’imposar sancions i multes coercitives (multes periòdiques que s’imposen fins que es deixa de cometre una infracció), així com el tancament temporal de l’empresa o establiment o el cessament de l’activitat. Les corporacions locals poden ordenar sancions amb un límit màxim de 60.000€ i multes coercitives.

Procediment sancionador

El procediment sancionador es desenvolupa en tres fases:

 

1. Inici del procediment

El procediment s’inicia d’ofici per: 

 • Iniciativa de l’òrgan competent.
 • Ordre superior.
 • Petició raonada d’altres òrgans a partir de les actes esteses pels serveis d’inspecció.
 • Denúncia presentada per qualsevol persona o associació de consumidors i usuaris sobre fets o conductes que puguin ser constitutius d’infracció. 

 

Abans de l’acord d’inici de l’expedient, l’òrgan competent pot obrir o ordenar un període d’informació prèvia, amb caràcter reservat, per esbrinar les circumstàncies dels fets i els subjectes responsables.

S’estableix un termini de 10 dies per formular al·legacions.

 

2. Instrucció del procediment

Transcorregut el termini de 10 dies per formular al·legacions, i després de l’eventual pràctica de la prova, les despeses derivades de les quals van a càrrec de qui les proposa, l’/la instructor/a formula la corresponent proposta de resolució. Aquesta proposta s'ha de notificar als interessats perquè en el termini de 10 dies puguin presentar-hi al·legacions.

Un cop complerts els tràmits anteriors, l’/la instructor/a eleva l’expedient a l’òrgan competent per resoldre.

 

3. Resolució de l’expedient

L’òrgan competent dicta la resolució de l’expedient, que ha de ser motivada, i decideix sobre totes les qüestions que plantegen els interessats i les que deriven de l’expedient.

El procediment finalitza per alguna de les raons següents:

 • Per resolució d’arxiu dictada per l’òrgan instructor si els fets no estan acreditats o no constitueixen una infracció, en cas que no s’hagi pogut identificar la persona responsable o bé estigui exempta de responsabilitat, o si la infracció ha prescrit (dos anys si es tracta d’infraccions lleus des del dia en què es comet la infracció o des de la finalització del període de comissió si són continuades, i tres, per a les infraccions greus i molt greus).
 • Per resolució sancionadora.
 • Per resolució motivada si els fets no estan acreditats o no constitueixen una infracció, o en cas que s'hagi acreditat l’existència de responsabilitat, o bé aquesta responsabilitat s’hagi extingit.
 • Per caducitat del procediment (dotze mesos des de l’acord d’inici i sis en el cas de procediments abreujats).
 • Per reconeixement de responsabilitat.
 • Per pagament voluntari amb reducció de la sanció.

Tipus de sancions

Hi ha dos tipus de sancions:

 • Econòmiques. L’import de la multa depèn del tipus d’infracció comesa:
  • Infracció lleu: fins a 10.000€
  • Infracció greu: entre 10.001 i 100.000€
  • Infracció molt greu: entre 100.001 i 1.000.000€

 

 • No econòmiques.
  • El comís i destrucció de la mercaderia, en cas que impliqui un risc no acceptable per a la salut, la seguretat, els interessos econòmics o el dret a la informació de les persones consumidores.
  • El tancament o cessament de l’activitat de l’empresa infractora, si es tracta  
   d’infraccions molt greus i per un període màxim de 5 anys.
  • Rectificacions públiques, per a infraccions en matèria de publicitat.
  • Publicitat de les sancions, per raons d’exemplaritat i en previsió de futures conductes infractores.

 

Independentment d’aquestes sancions també es poden aplicar mesures complementàries, com ara la restitució immediata de quantitats percebudes indegudament, en els casos d’aplicació de preus superiors als autoritzats, i, si s’escau, la indemnització per danys i perjudicis provats causats a la persona consumidora.

Recursos

En cas que la persona responsable de la infracció no estigui d’acord amb la resolució dictada, pot presentar un recurs davant l’òrgan competent per tal que la torni a revisar.

Contra les resolucions sancionadores de consum es poden interposar:

 • recurs d’alçada: contra la resolució que no exhaureix la via administrativa i davant l’òrgan superior jeràrquic. El termini per interposar-lo és d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució impugnada. 

 • recurs potestatiu de reposició: contra la resolució que exhaureix la via administrativa i davant el mateix òrgan que l’hagi dictada. El termini per interposar-lo és d’un mes.

 • recurs extraordinari de revisió: contra la resolució ferma en via administrativa davant l’òrgan administratiu que l’hagi dictada, quan concorri alguna de les circumstàncies concretes determinades per llei. El termini per interposar-lo varia en funció de la causa. 

 • recurs contenciós administratiu: contra la resolució que exhaureix la via administrativa i davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. El termini per interposar-lo és de dos mesos.
Data d'actualització:  04.12.2017