• Imprimeix

Sobre l'Escola

L’Escola del Consum de Catalunya, actualment dins el Servei d’Informació i Formació de l’ACC, fa les tasques de centre permanent d’educació en consum, cobreix tot el territori de Catalunya i està adreçada especialment als escolars catalans. Té els objectius prioritaris següents:

 • L'educació continuada dels nens i joves catalans en el consum responsable
 • Definir un espai permanent de treball per a l’educació del consum en l’àmbit català amb projecció estatal
 • Fer accessible l’educació del consum a la totalitat de la població escolar de Catalunya
 • Afavorir la inclusió de l’educació del consum en els currículums educatius de Catalunya
 • Afavorir la realització de recerques sobre el contingut de l’educació del consum i sobre els hàbits de consum dels joves catalans
 • La innovació en referència a les activitats sobre educació del consum didàctiques dins del camp de l’educació del consum

Des de l'Escola del Consum de Catalunya s'opta per una educació del consum com a eina per a ajudar la ciutadania a construir la seva manera de fer, sentir i pensar. Entenem que l'educació del consum ha de promoure una actitud dels joves:

 • responsable, per a prendre consciència de les conseqüències dels actes de consum
 • crítica, per a actuar des de l'anàlisi i la reflexió
 • activa, per a orientar la presa de decisions i l'acció

l'Escola del Consum de Catalunya fem simultàniament docència, innovació i recerca, de manera que es configura com el centre permanent d'educació en consum, en el qual la recerca enriqueix l'acció educativa diària i afavoreix la innovació constant.

Docència

Es duu a terme diàriament en l'àmbit geogràfic català, per mitjà de tallers. Els tallers estan dirigits a alumnat d'educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius i educació especial. També es realitzen xerrades formatives sobre educació en el consum amb associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA), activitats en contextos d'educació no formal i formació inicial de mestres en el context universitari.

Innovació

Se centra en la recerca constant de noves vies per a introduir l'educació del consum en el currículum escolar. S'agafen com a referents teòrics el paradigma de la complexitat, els models socioconstructivistes de l'explicació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i la definició dels objectius en termes de competències. Pel que fa a la metodologia, es treballen de manera intensa el paper de les preguntes com a motor d'aprenentatge, la incorporació de l'art dins de les activitats, les emocions i l'ús de diversitat de llenguatges i el significat i la funcionalitat dels tallers en la vida quotidiana de l'alumnat. També s'aprofundeix en aspectes de la gestió de l'equip i en la creació de nous escenaris educatius.

Recerca

És la porta d'entrada a la comprensió del món canviant i pretén dotar d'un bagatge teòric que fonamenti la resta d'àmbits. Actualment, les línies de recerca aprofundeixen en el marc teòric i conceptual del paradigma de la complexitat. Es concreten en el diàleg disciplinari com la manera d'abordar els fenòmens des de diferents disciplines i en els models d'educació del consum del professorat de secundària de Catalunya. Paral·lelament, una altra línia de recerca és la investigació del coneixement dels hàbits de consum dels joves de Catalunya. Els temes tractats en els estudis realitzats són, per exemple, la publicitat, els criteris de compra de roba, les marques, la gestió del pressupost, els drets de les persones consumidores, les noves tecnologies i la gestió de l'oci.

Els destinataris de l'Escola del Consum de Catalunya són:

Els centres d'educació primària
Els tallers tenen lloc al centre educatiu. La dinàmica general dels tallers parteix sempre d'una escenificació teatral. A partir d'aquest escenari, es planteja una situació que l'alumnat haurà de resoldre al llarg del taller.

Els centres d'educació secundària i els centres de cicles formatius
Els tallers es poden fer tant a la seu central de l'Escola del Consum de Catalunya com al propi centre educatiu. La dinàmica general dels tallers consta d'una presentació, en què s'afavoreix que l'alumnat prengui consciència del seu paper com a consumidor, el desenvolupament dels tallers i una cloenda.

Els centres d'educació especial
Els tallers es poden fer tant a la seu central de l'Escola del Consum de Catalunya com al propi centre educatiu. La dinàmica general dels tallers consta d'una presentació, la realització dels tallers en grups reduïts i una aplicació final, en què es fa una síntesi dels continguts més rellevants dels tallers.

Altres col·lectius del món educatiu (AMPA, professors o entitats)
Les xerrades van dirigides a les associacions de mares i pares de centres d'educació infantil, primària i secundària de tot el territori català que ho sol·licitin. I els seminaris, dirigits al professorat o equips educatius d'àmbits no formals, estan orientats a reflexionar entorn de l'educació del consum com a eix transversal, facilitant eines per introduir-la en el currículum escolar. Es fa una visita a l'Escola del Consum de Catalunya i una posada en pràctica dels tallers.

Per tal de complir amb el mandat legal que estableix el Codi de consum de Catalunya d’assegurar l’existència d’un centre permanent d’educació en consum que cobreixi tot el territori de Catalunya, l’objectiu de l’ACC és que tots els escolars de Catalunya tinguin accés a les activitats que realitza l’Escola del Consum de Catalunya (ECC), motiu pel qual l’oferta s’adreça a tots els centres escolars de Catalunya.

Per tant, l’àmbit territorial de realització de la docència s'organitza de la manera següent:

 • A la seu de l’Escola del Consum de Catalunya (de l'Agència Catalana del Consum) a la ciutat de Barcelona.

Escola del Consum de Catalunya
carrer de Pamplona, 113
08018 Barcelona
93 551 65 51
93 551 65 54
aula.consum@gencat.cat

Horari d'informació: 9 a 14 h

 • A tots els centres escolars de Catalunya d'educació primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i educació especial que sol·licitin fer les nostres activitats.

L’article 123 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any 2006 estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de consum, que inclou la formació i l’educació en consum.

La Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, estableix a l'art. 126-17.1 que la persona consumidora té dret a l’educació en matèria de consum. Així mateix, a l'article 126-17.2 d) estableix l’obligació del Govern de garantir l’accés de les persones consumidores a l’educació en consum i d’adoptar les mesures adequades per assegurar l’existència d’un centre permanent d’educació en consum que cobreixi tot el territori de Catalunya.

L’Agència Catalana del Consum (ACC), d’acord amb la seva llei de creació, Llei 9/2004, de 24 de desembre, és l’organisme de la Generalitat que té assignades totes les competències en matèria de consum. Una de les seves finalitats primordials és promoure la formació dels consumidors i els usuaris i l’educació dels joves en els hàbits del consum responsable.

Data d'actualització:  13.12.2017