• Imprimeix

Consell de les Persones Consumidores de Catalunya

El Consell de Persones Consumidores de Catalunya, adscrit a l’Agència Catalana del Consum, és l'òrgan de representació i de consulta de les associacions de persones consumidores i usuàries davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions, entitats i organismes.

Les funcions del Consell són:

 • Estudiar i proposar actuacions a dur a terme en l'àmbit de la defensa de les persones consumidores i usuàries i de la protecció de la seguretat, la salut i els interessos econòmics.
 • Assessorar, informar i servir com a òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya en totes les qüestions relatives a la protecció de les persones consumidores i usuàries.
 • Fomentar el diàleg permanent i proposar acords entre les administracions i els sectors interessats, mitjançant les organitzacions representades.
 • Conèixer i informar sobre projectes de disposicions generals que afectin les persones consumidores i usuàries.
 • Elaborar els informes que li siguin sol·licitats i les propostes de regulació de normativa.
 • Estudiar les mesures encaminades a la informació i la formació de la ciutadania en tots els processos productius i de servei que afecten les persones consumidores i usuàries.
 • Proposar els vocals representants dels consumidors als diferents consells i comissions de la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions.
 • Conèixer les estadístiques i els informes que s'elaboren en l'àmbit del consum.
 • Informar i orientar sobre mesures de control i millora en les pràctiques dels diferents agents que actuen en el marc de les relacions de consum.
 • Proposar i dur a terme accions encaminades a la coordinació entre les diferents associacions que formen part del Consell i amb associacions estatals, europees i internacionals.
 • Assessorar sobre qualsevol altra qüestió que li sigui encomanada pel president o presidenta del Consell.

El Consell actua a través del Ple i la Comissió Permanent.

El Ple està constituït pels membres següents:

 • President/a: conseller/a d’Empresa i Coneixement.
 • Vicepresident/a primer/a: director/a de l'Agència Catalana del Consum.
 • Vicepresident/a segon/a: president/a de la CUS, Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació  
 • Vocals: una persona en representació de cadascuna de les associacions constituïdes d'acord amb l'article 127.2 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, i degudament inscrites al Registre d'organitzacions de persones consumidores i usuàries de Catalunya. 

 

El secretari del Consell és el Sr. Josep Maria Recasens Soriano, Subdirector General d'Atenció al Consumidor de l'Agència Catalana del Consum.

Les funcions del Ple són:

 • Discutir i aprovar actuacions per a la defensa de les persones consumidores i usuàries.
 • Aprovar les propostes d'actuació presentades per la Comissió Permanent.
 • Conèixer i informar sobre temes estratègics i línies programàtiques de treball.
 • Proposar i dur a terme accions encaminades a la coordinació entre les diferents associacions que formen part del Consell i amb associacions estatals, europees i internacionals.
 • Saber dels pressupostos i recursos destinats a consum per la Generalitat de Catalunya, i estar al corrent del funcionament i activitats realitzades en matèria de consum per la Generalitat de Catalunya.
 • Assessorar sobre qualsevol altra qüestió que li sigui encomanada pel seu president.
 • Ser escoltat preceptivament en consulta en el procediment d'elaboració de les lleis i les disposicions administratives de caràcter general que afectin directament els drets i els interessos dels consumidors. 

 

La Comissió Permanent està composta per:

 • President: conseller/a d’Empresa i Coneixement.
 • Vicepresident primer: director/a de l'Agència Catalana del Consum.
 • Vicepresidenta segona: presidenta de la CUS, Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació.
 • Vocals: una persona en representació de cadascuna de les associacions de les persones consumidores i usuàries més representatives d'acord a la normativa vigent, llevat la que ocupi la vicepresidència segona. 
 • Matilde Torralba Navío, Associació de Consumidors de la província de Barcelona (ACPB)
 • Jordi Tarruella i Mellado, Associació d'Impositors de bancs i caixes d'estalvi de Catalunya (AICEC)
 • Anna Tardà, Organització de Consumidors i Usuàries de Catalunya (OCUC)
 • Jose Luis Nueno, FACUA, Consumidors en Acció
 • Noemí Mascaraque Achón, Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya (UNAE)
 • Salvador Domínguez Rodríguez, Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)  

 

Les funcions de la Comissió Permanent són: 

 • Actuar com a òrgan executiu del Ple del Consell.
 • Dur a terme les propostes d'actuació aprovades pel Ple del Consell.
 • Elaborar propostes d'actuació per presentar-les al Ple del Consell.
 • Promoure i dur a terme actuacions per a la defensa i protecció dels interessos de les persones consumidores i usuàries.
 • Analitzar les dades sobre la situació del mercat de productes i serveis i determinació de propostes d'acció.
 • Ser consultada en els procediments d'elaboració de les lleis i de les disposicions de caràcter general.
 • Encarregar o sol·licitar estudis sobre diversos temes.
 • Elaborar un informe anual sobre la seva actuació.
 • Proposar els vocals representants de les persones consumidores als diferents consells i comissions.
 • Elaborar els dictàmens del Consell.
 • Proposar la creació de comissions de treball especialitzades, sol·licitar i proposar persones ponents i expertes, que per la seva especialització i/o experiència puguin fer aportacions a les comissions de treball.
 • Elaborar les normes internes de funcionament que hauran de ser aprovades pel Ple.

La Secretaria del Consell de Persones Consumidores de Catalunya té la seu a l’Agència Catalana del Consum  (c. Pamplona, 113 - Tel. 93 551 65 84-  Fax 93 551 66 11).

Podeu escriure un correu electrònic a consell.consumidors@gencat.cat

Model de val per canvis i devolucions en el comerç

El Consell de les Persones Consumidores de Catalunya ha dissenyat aquest model de val per tal que pugui ser utilitzat pel comerç quan es permeten canvis i devolucions. El model, d'ús voluntari, vol ser un ajut per als establiments comercials i per les persones consumidores atès que estableix les dades mínimes que han de constar al val per tal que no es generin conflictes de possible interpretació a l'hora de fer-ne ús.

Informació relacionada