• Imprimeix

Serveis públics de consum

Els Serveis públics de consum són organismes de titularitat pública que depenen d'una administració pública catalana que acompleixi les tasques d'informació, orientació i assessorament a les persones consumidores, en l'àmbit de la seva demarcació territorial i d'acord amb les seves competències.

Què fan?

 • Rebre i tramitar les queixes, les reclamacions i les denúncies de les persones consumidores (com a mínim, les domiciliades en la seva demarcació territorial). També ho poden fer respecte a les queixes i reclamacions referents a establiments radicats en llur àmbit territorial. 
 • Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre els seus drets i deures i les formes d'exercir-los.
 • Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació de consum. 
 • Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d'inspecció en matèria de consum. 
 • Iniciar procediments sancionadors de consum. 
 • Fomentar l'arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum. 
 • Educar i formar en consum les persones consumidores, particularment els col·lectius protegits especialment (per exemple, la gent gran).
 • Fer difusió de les organitzacions de persones consumidores i col·laborar-hi.

 

A quin servei públic de consum m’he d’adreçar?

D'acord amb el principi de proximitat (article 126-10-2 del Codi Consum Catalunya i article 15.3 del Decret 98/2014) , és competent, en primer lloc, el servei públic de consum del municipi (OMIC) on estigui domiciliada la persona consumidora. Si al municipi no hi ha cap oficina, n'és competent l'oficina supramunicipal que correspongui, normalment la d’àmbit comarcal (OCIC) i, si no n'hi ha, la d'àmbit de Catalunya (Agència Catalana del Consum).

 • Oficines municipals d'informació al consumidor (OMIC)
  Les OMIC tenen com a finalitat proporcionar als ciutadans la informació, l'educació i el suport en matèria de consum i, al mateix temps, desenvolupar funcions de gestió i coordinació en aquells temes que incideixen en el món del consum i sobre els quals l'Ajuntament tingui competència. Molts ajuntaments, mitjançant les OMIC, fan mediacions per tal de resoldre els conflictes entre els consumidors i els agents econòmics.

 • Oficines Comarcals d'Informació al Consumidor (OCIC)
  Són organismes d'àmbit comarcal que informen les persones consumidores sobre els seus drets i deures i tramiten les seves queixes, reclamacions, denúncies i sol·licituds d'arbitratge. Així mateix, la majoria desenvolupen tasques de mediació per resoldre els conflictes entre consumidors i agents econòmics. 
  Les OCIC, adscrites als consells comarcals i amb un paper important en aquelles localitats que no disposen d'oficina municipal, poden exercir competències de consum per delegació o encàrrec de gestió.
 • Agència Catalana del Consum (ACC)
  Les competències assignades a l'Agència Catalana del Consum són totes les que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum, en virtut de la Constitució i de l'Estatut d'autonomia.

 • OFIDEUTE (Agència de l’Habitatge de Catalunya)
  És un servei públic de consum especialitzat d’informació, assessorament i mediació, adreçat a les persones o les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o els crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal. També en el cas que es detecti qualsevol clàusula o pràctica abusiva en el contracte de préstec hipotecari. 
  Més informació