• Abans d’adquirir un animal de companyia, reflexioneu sobre la responsabilitat que implica tenir-ne a casa. Recordeu que la llei penalitza l'abandó d'animals.
  • Informeu-vos sobre quin animal o espècie s'adapta millor al vostre estil de vida.
  • Comproveu que l'establiment estigui inscrit en el Registre de Nuclis Zoològics i disposi d’un servei veterinari propi o extern.
  • Els gossos i els gats han d’anar identificats, almenys, mitjançant un microxip homologat implantat.
  • L’establiment ha d'entregar els animals desparasitats i sense símptomes aparents de malaltia.
  • Us han de lliurar un document amb les característiques de l'animal i una factura amb les dades del venedor i el preu.
  • La compra d’animals també queda coberta per la garantia legal de 2 anys.
  • I recordeu que podeu optar per l'adopció d'una mascota dels centres municipals d'acollida o dels refugis de les societats protectores.

 

És obligatori que el nostre gos o gat vagi identificat?

Si teniu un gos o un gat, heu de censar-lo a l'Ajuntament del municipi de residència habitual de l’animal dins el termini màxim de trenta dies, comptat a partir de la data de naixement o d'adquisició de l'animal o del canvi de residència. Abans d’inscriure l’animal en el cens, cal haver-lo identificat de forma indeleble.

Als espais públics o a les vies públiques, els gossos i els gats han de portar de manera permanent una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l'animal, en què han de constar el nom de l'animal i les dades de la persona que en sigui posseïdora.

 

Quan comprem un animal, què hem d'exigir?

La factura de compra (és imprescindible per a qualsevol reclamació) i, en el cas d'un gos o un gat, que l’animal estigui identificat amb un microxip homologat.

 

Hem comprat un gos i al cap de tres dies s’ha posat malalt i ens han dit que té una malaltia hereditària molt greu. Podem reclamar?

Sí. Heu d’adreçar-vos a l’establiment on el vau comprar amb la documentació acreditativa de la compra i reclamar, ja que la llei diu que s’han de vendre els animals sense que tinguin malalties hereditàries diagnosticables. En cas de desacord, podeu adreçar-vos a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre domicili, on us informaran del procediment més adient per reclamar.

Data d'actualització:  23.01.2018