El servei en el qual se cedeix un espai en un recinte per a l’estacionament de vehicles de motor, implica un deure de vigilància i custòdia del vehicle durant el temps real d’ocupació, a canvi d’un preu determinat.

 • En l’aparcament rotatori, en què l’empresa facilita una plaça per un període de temps variable, no prefixat, el preu es pacta per minut d’estacionament, per tant, l’usuari només paga pel temps real d'ús (està prohibit l’arrodoniment a l’alça).
 • L’empresa ha d’indicar clarament els preus, l’horari i les normes d’ús i funcionament de l’aparcament.
 • Recordeu que és obligació de l’empresa retornar el vehicle en les mateixes condicions en què l’heu lliurat, amb els components i els accessoris incorporats fixos i inseparables.
 • Retireu els accessoris no fixos i extraïbles (com ara radiocassets o telèfons mòbils) ja que l’empresa no se’n fa responsable. Alguns aparcaments disposen d’un servei especial de custòdia, informeu-vos-en.
 • Conserveu el justificant o el resguard de l’aparcament, ja que l’haureu de mostrar per retirar el vehicle. Si és un aparcament rotatori, hi ha de constar: 
  • la identificació del vehicle (la matrícula)
  • si la persona usuària fa entrega al responsable de l'aparcament de les claus del vehicle
  • el dia, l’hora i el minut d’entrada
 • L’empresa té el dret de retenir el vehicle com a garantia del pagament del preu de l’aparcament.
 • No deixeu el vehicle estacionat de forma continuada en el mateix lloc més de sis mesos, ja que es presumirà l’abandonament.
 • En cas de disconformitat amb algun aspecte del servei, demaneu el full oficial de reclamació a l’empresa. Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).

Els aparcaments han de tenir fulls oficials de reclamació?

Sí, així ho estableix la normativa de fulls de reclamació.

 

Si ens roben les rodes del vehicle dins l’aparcament, què hem de fer?

Exigir responsabilitats al titular de l’aparcament per mala prestació del servei i, si en 1 mes no us han respost o la resposta no és satisfactòria, us podeu adreçar a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi o a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC, on us informaran dels passos que heu de seguir per reclamar oficialment.  

 

En un aparcament on vam deixar el vehicle hi havia un cartell que deia que no es feien responsables en cas de robatori del vehicle. És correcte, això?

No. El titular de l’aparcament ha de respondre davant l’usuari i el propietari del vehicle dels danys i perjudicis que us ocasioni l’incompliment total o parcial de les seves obligacions de vigilància i custòdia del vehicle.

Data d'actualització:  26.02.2018