• Les clàusules abusives són les condicions contractuals contingudes en els contractes d’adhesió que generen un desequilibri entre les parts i, per tant, beneficien directament l’empresa i perjudiquen els drets de les persones consumidores.
 • Abans de formalitzar el contracte, demaneu-ne les condicions generals de la contractació per poder-les llegir amb atenció i sense pressa. No signeu res si no esteu convençuts de tenir tota la informació necessària i haver resolt tots els dubtes.
 • Les empreses també poden dur a terme pràctiques abusives, les quals no estan contingudes en cap document escrit, si no que es tracta de maneres d’actuar. Davant d’això, reflexioneu i actueu amb prudència.
 • Recordeu que les clàusules abusives són nul·les de ple dret i es tenen per no posades, però cal iniciar un procediment judicial perquè això sigui efectiu.

Classificació de les clàusules abusives

 • Vinculen el contracte a la voluntat de l’empresa
  • Terminis excessivament llargs o insuficients.
  • Pròrrogues automàtiques del contracte.
  • Interpretació o modificació unilateral del contracte.
  • Resolució anticipada del contracte.
  • Vinculació incondicionada de la persona consumidora al contracte.
  • Imposició d’indemnitzacions desproporcionadament altes.
 • Limiten els drets bàsics de les persones consumidores
  • Limitació o exclusió dels drets legals de la persona consumidora per incompliment contractual de l’empresa.
  • Imposició de renúncia al lliurament de la prova de l’operació (tiquet, factura).
 • Impliquen una manca de reciprocitat
  • Retenció de quantitats abonades per renúncia de l’empresa al contracte.
  • Imposició d’obstacles per a l’exercici dels drets reconeguts a la persona consumidora.
  • Arrodoniment a l'alça del temps consumit o del preu dels béns o serveis.
 • Afecten la garantia dels productes o serveis
  • Imposició de la càrrega de la prova en perjudici de la persona consumidora.
 • Afecten el perfeccionament i l’execució del contracte
  • Transmissió a la persona consumidora del cost d’errors administratius o de gestió.
  • Imposició a la persona consumidora de les despeses de documentació i tramitació.
 • Afecten la competència i el dret aplicable
  • Submissió a arbitratges diferents de l’arbitratge de consum.
  • Previsió de pactes de submissió expressa a tribunal diferent del que correspongui.
  • Submissió del contracte a un dret estranger respecte del lloc on la persona consumidora ha formalitzat el contracte. 
Data d'actualització:  23.01.2018