En el cas de les contractacions presencials o en línia dels anomenats viatges combinats, és a dir, els que tenen un únic organitzador responsable de tot el que inclogui el contracte (el paquet vacacional):

 • Informeu-vos de les característiques i del detalls del viatge i demaneu que aquesta informació consti per escrit: els horaris, els possibles enllaços, els mitjans de transport, la categoria dels hotels, si necessitareu visat o passaport, la garantia, etc.
 • Penseu-vos-ho abans de contractar: si anul·leu el viatge haureu d'assumir despeses que poden variar en funció de les condicions pactades.
 • La publicitat és vinculant i podeu exigir-ne el compliment. Conserveu els catàlegs, els anuncis, les ofertes, etc. per si calgués reclamar.
 • Informeu-vos sobre les diverses assegurances (de cancel·lació, sanitària...) que inclou el viatge i sobre les que podeu contractar de manera addicional per a cobrir imprevistos.
 • Llegiu molt bé el contracte i les condicions (mirant que inclogui tot el que hagueu pactat expressament) abans de signar o d’acceptar i conserveu justificants de tots els pagaments que feu.
 • És recomanable contractar amb empreses adherides al sistema arbitral de consum perquè, en cas de conflicte, es pugui resoldre de manera ràpida, senzilla i gratuïta.
 • L’empresa només us pot demanar fins a un 40% del preu total del viatge en concepte de dipòsit (llevat de condicions justificades del proveïdor). A l’hora de fer el pagament final us hauran de restar del preu total les quantitats avançades.
 • Només poden variar-vos el preu en casos taxats (variació del cost dels transports, dels carburants, taxes o impostos, canvi de moneda) i sempre que estigui previst en el contracte. Us ho han de comunicar 20 dies abans de viatjar.
 • Si l’empresari fa canvis essencials en el viatge, especialment en el preu, us ho ha de notificar amb antelació suficient i podeu rescindir el contracte.
  • I en aquest cas podeu triar entre:
   • La substitució per un viatge equivalent.
   • El reemborsament de tot el que heu pagat.
  • I, si escau, tindreu dret a una indemnització, excepte que l’empresa anul·li el viatge per:
   • Manca de participants (sempre que us n’hagi informat amb antelació).
   • Motius de força major.
 • Si decidiu cancel·lar el viatge, haureu d’abonar les despeses de gestió, les d’anul·lació i una penalització que variarà en funció de l’antelació amb què ho comuniqueu a l’empresa.
 • Si durant el viatge es produeixen problemes que fan que sigui impossible tirar-lo endavant, l’empresa ha de facilitar el retorn al punt d’origen, reemborsar-vos les quantitats pagades pels serveis no prestats i, quan sigui procedent, indemnitzar-vos.
 • Els empresaris que organitzen o comercialitzen viatges combinats estan obligats a mantenir una garantia que, en cas d’insolvència, permeti executar correctament el viatge fins que finalitzi i reemborsar tots els pagaments que hagin fet els viatgers.

 

Si contracteu almenys dos tipus diferents de serveis de viatge –transport, allotjament, lloguer d’un vehicle, etc. – per al mateix viatge o vacances, però no es tracta d’un viatge combinat o paquet vacacional, heu de saber que:

 • Abans de contractar, teniu dret a rebre informació suficient i accessible fàcilment sobre els preus, les tarifes, les condicions de contractació i, si escau, els conceptes que puguin fer incrementar el preu.
 • El preu ha d’indicar l’import total i complet i s’han de desglossar, si cal, els conceptes que inclou (impostos, comissions, despeses addicionals, etc.). Aquesta informació ha de ser clarament visible abans de contractar, de manera que no indueixi a error o a engany.
 • Teniu dret a rebre una còpia del contracte. Les clàusules dels contractes han de ser llegibles i accessibles –la mida de la lletra no pot ser inferior al mil·límetre i mig i el document no pot tenir un fons que en dificulti la lectura–.
 • Teniu dret a rebre una factura, un rebut o un justificant dels pagaments amb la identificació del prestador del servei, l’adreça, els serveis prestats i els imports de cadascun, l’import total –amb tributs inclosos– i la data.
 • Els empresaris que organitzen o comercialitzen serveis de viatges vinculats estan obligats a mantenir una garantia que, en cas d’insolvència, permeti executar correctament el viatge fins que finalitzi i reemborsar tots els pagaments que hagin fet els viatgers.
 • En cas de disconformitat amb algun aspecte de la contractació, demaneu el full oficial de reclamació a l’empresa o contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).
 • En cas que sorgeixi alguna incidència relacionada amb el viatge, demaneu el full oficial de reclamació a l’empresa amb la qual heu contractat o contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).

Podem anul·lar el “viatge combinat” contractat? 

Sí, però l’empresari que organitzi o comercialitzi viatges combinats us pot reclamar el pagament de les despeses de gestió, les despeses d’anul·lació, degudament justificades, si s'escauen, i una penalització d’entre el 5 i el 25% del preu del viatge, depenent dels dies d’antelació amb què comuniqueu l’anul·lació. 

 

Estem obligats a pagar a l’empresari que organitzi o comercialitzi viatges combinats una quantitat de diners en el moment de fer la reserva del viatge combinat? 

Quan feu la reserva, l’empresari té dret a demanar-vos fins a un 40% de l'import total del viatge en concepte de dipòsit. 

 

L’empresari que organitzi o comercialitzi viatges combinats pot variar el preu del “viatge combinat” que inicialment ens va comunicar? 

Els preus dels viatges combinats establerts en els contractes no podran ser revisats, excepte si s'hi preveu la possibilitat de ser revisats a l'alta o a la baixa i es defineixen prèviament les modalitats de càlcul. Els motius del canvi del preu podran tenir en consideració les variacions següents:

 • Cost dels transport, inclòs el cost de carburants.
 • Taxes i impostos relatius a determinats serveis, com impostos d'aterratge, de desembarcament en ports i aeroports. 
 • Tipus de canvi aplicats al viatge organitzat que es tracti.

Els preus es podran revisar només fins a 20 dies abans de la data prevista per al viatge. Transcorregut el termini indicat no es podrà revisar el preu determinat en el contracte.

 

Tenim dret a rebre un contracte que reculli tots els aspectes del “viatge combinat”? 

Sí, i aquest contracte ha de recollir, com a mínim, les dades següents:

 • Destinació/destinacions dels viatges i, en cas de períodes fraccionats d'estada, les destinacions i dates. 
 • Mitjans, característiques i categories de transport a utilitzar, les dates, hores i lloc de sortida i tornada. 
 • Si el viatge combinat inclou allotjament, situació, categoria turística i característiques principals segons normativa de l'estat membre d'acollida i nombre d'àpats servits. 
 • Si per a la realització del viatge combinat s'exigeix un nombre mínim de persones i, en tal supòsit, la data límit d'informació al consumidor en cas de cancel·lació. 
 • Itinerari. 
 • Visites, excursions i altres serveis inclosos en el preu total del viatge combinat. 
 • Nom i direcció dels empresaris que organitzen o comercialitzen viatges combinats que participin com a organitzador i venedor final del viatge combinat. 
 • Preu del viatge combinat, així com una indicació de tota possible revisió del preu i d'acord amb la present disposició legal, i indicació dels possibles drets i impostos corresponents als serveis de transport, quan no figurin en el total preu del viatge combinat. 
 • Calendari i modalitats de pagament del preu. 
 • Tota sol·licitud especial que el consumidor hagi transmès en el moment de la reserva l'organitzador, o al detallista i ambdós hagin acceptat. 
 • Advertiment al consumidor de l'obligació de comunicar amb la major brevetat possible al prestador de què es tracti, així com a l'organitzador o al detallista, per escrit o per qualsevol altre mitjà, tot incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ.

Important! 
S’ha d’indicar en el contracte l’existència de la garantia i la manera de fer-la efectiva.


Si estem interessats en contractar serveis de viatge vinculats, com ha de ser la informació prèvia? 

Veraç, suficient i fàcilment accessible sobre els preus, les tarifes i les condicions de contractació. 
Important! La informació sobre la garantia s’ha de facilitar en la documentació precontractual, que s’ha de lliurar abans de la formalització del contracte. 

 

Tenim dret a rebre una còpia del contracte dels serveis de viatge vinculats que contractem? 

Sí. Les clàusules del contracte han de ser llegibles i accessibles. La dimensió de la lletra del contracte no pot ser inferior al mil·límetre i mig i el document no pot tenir un fons dificultós de lectura. 
Important! S’ha d’indicar en el contracte l’existència de la garantia i la manera de fer-la efectiva.

Data d'actualització:  26.02.2018