• Llegiu atentament l’etiquetatge i no accepteu un producte que no tingui la informació adequada.
 • Comproveu que en l’etiqueta hi figuri la identificació del responsable del producte (fabricant, importador, etc.).
 • Tingueu en compte les advertències de seguretat i les recomanacions sobre la instal·lació, l’ús, el manteniment, etc.
 • Conserveu tots els documents relatius a la compra del producte: albarà d’entrega, factura, certificat de garantia, instruccions d’ús i manteniment.
 • Tots els productes han de dur –o permetre obtenir de forma certa i objectiva– una informació eficaç, veraç i suficient sobre les característiques essencials.
 • No han de contenir indicacions, suggeriments o formes de presentació que puguin suposar confusió amb altres productes o que generin dubte sobre la seva naturalesa. 
 • Les inscripcions, els signes, els anagrames o els dibuixos que incloguin no han d’induir a error o a engany.
 • No s’han d’ometre o falsejar dades si amb això es propicia una imatge falsa del producte. 
 • La qualitat del producte o dels seus elements s’ha de declarar a partir de normes específiques de qualitat –quan existeixin –. 
 • Quan la utilització d’un producte pugui comportar riscos previsibles, caldrà advertir-ne de la perillositat.
 • Les dades obligatòries de l'etiquetatge han de constar-hi amb caràcters clars, ben visibles, indelebles i llegibles i sense abreviatures –excepte per a les unitats de mesura–.
 • Les etiquetes que contenen dades obligatòries han d’anar sobre el mateix producte o en l’envàs, de manera que siguin ben visibles. També poden figurar en fullets adjunts quan es tracta de productes de més d’un ús o per raons justificades d'espai.
 • El nom o la denominació usual o comercial del producte, és a dir, aquell pel qual és conegut i que permet identificar-lo i distingir-lo.
 • La composició, si és que l'aptitud per al consum o per a la utilització del producte depèn dels materials amb els quals ha estat fabricat, o bé es tracta d’una característica de la seva puresa, riquesa, qualitat, eficàcia o seguretat.
 • El termini recomanat per usar-lo o consumir-lo, quan es tracta de productes que amb el transcurs del temps perden qualitats.
 • El contingut net del producte –en unitats de massa o volum– o el nombre d'unitats, si escau.
 • El lot de fabricació, quan el procés d'elaboració es realitzi en sèries identificables.
 • La identificació de l'empresa: el nom o la raó social i el domicili –a la Unió Europea– del fabricant, l'envasador, el transformador o d'un venedor.
 • El lloc de procedència o d’origen dels productes en els quals l’omissió d’aquesta informació pugui induir a error, i en els productes importats de països tercers no signants de l'Acord de Ginebra sobre obstacles tècnics al comerç, de 12 d'abril de 1979.
 • Les característiques essencials, les instruccions, els advertiments, els consells o les recomanacions sobre la instal·lació, l’ús i el manteniment, el maneig, la manipulació, la perillositat o les condicions de seguretat, en els casos en què sigui necessari per a l'ús correcte i segur del producte.
 • La potència màxima, la tensió d'alimentació i el consum energètic dels productes que utilitzin energia elèctrica.
 • El consum específic i el combustible, si escau, dels productes que utilitzin altres tipus d'energia.
Data d'actualització:  12.02.2018