• Imprimeix

Compra

 • Delimiteu la zona on voleu viure i, per evitar sorpreses posteriors, informeu-vos a l’ajuntament si hi ha previstos projectes o plans de desenvolupament urbanístic.
 • Sigui quina sigui la vostra situació econòmica, és aconsellable que si demaneu un préstec hipotecari, la quota mensual a pagar no excedeixi del 30%-35% dels vostres ingressos familiars.
 • Informeu-vos bé de les característiques de l’habitatge: antiguitat, superfície útil i distribució, funcionament de les instal·lacions, serveis, estat de l’edifici, comunicacions, condicions ambientals (sorolls, orientació...), l’accessibilitat...
 • Si la comunitat de propietaris està constituïda, pregunteu sobre les despeses de manteniment, si hi ha previstes obres de rehabilitació, les limitacions d’ús de zones comunes i si l’habitatge està desocupat.
 • Verifiqueu qui és el propietari real de l’immoble i si té càrregues pendents (hipoteca, embargament, servituds,...).
 • La publicitat vincula l’anunciant i per tant podeu exigir-li totes les dades que hi constin.
 • Si us adreceu a un agent immobiliari, cal saber que ha d’estar inscrit en el Registre obligatori d'agents immobiliaris i que disposa de fulls oficials de reclamació.
 • És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
 • Abans d’avançar qualsevol quantitat a compte us han de dir, entre d’altres:
  • La identificació de l'agent que intervé en la transacció.
  • La identificació de l'habitatge, amb l'expressió de la superfície útil.
  • La referència de la inscripció registral.
  • El preu total de la transmissió, amb la indicació dels impostos que corresponen legalment al comprador i de les altres despeses imputables.
  • Si es tracta d'una oferta d'habitatges en projecte o en construcció, els terminis d'inici de les obres i de lliurament.
  • Si és una oferta d'habitatge amb protecció oficial, la indicació del règim de protecció i el pla d'habitatge al qual es troba acollit. 
 • Demaneu sempre un comprovant per qualsevol quantitat que lliureu a compte.
 • Segons sigui nou o de segona mà, heu de rebre un seguit de documents en el moment de comprar i en cap cas heu de pagar despeses per obtenir-los. Haureu de rebre el plànol de situació de l'edifici, el plànol de l'habitatge –amb l'especificació de la superfície útil i de la construïda i dels annexos, si n’hi ha–, la cèdula d'habitabilitat, una nota informativa del Registre de la Propietat, la documentació relativa a les garanties de l'habitatge i la relativa a la hipoteca –si s'ha constituït– o la necessària per contractar els subministraments, els estatuts de la comunitat de propietaris o el certificat d’eficiència energètica, entre d’altres.
 • El contracte ha de contenir:
  • La identificació de les parts compradora i venedora. 
  • La descripció de l’immoble i els annexos (garatge, traster...). 
  • La superfície útil. 
  • Les zones comunitàries. 
  • Els estatuts de la comunitat de propietaris (si n’hi ha). 
  • El preu, la modalitat de pagament i els impostos aplicables.
  • Les condicions de compravenda i les penalitzacions aplicables en cas d’incompliment. 
 • És recomanable que es pacti la submissió de les dues parts a l’arbitratge de consum, una via gratuïta per resoldre possibles conflictes futurs.
 • Teniu dret a triar el notari que ha de fer l’escriptura pública de compravenda.
 • Les despeses de la compravenda es reparteixen entre el venedor i el comprador. Informeu-vos-en.
 • Quan es tracta d'una obra nova, el promotor ha de respondre dels danys materials següents:
  • Els causats per vicis o defectes d'acabament de l'obra, durant un any a partir de la data en què el constructor fa entrega de l’obra acabada al promotor.
  • Els causats per vicis o defectes d'elements que incompleixen els requisits d'habitabilitat, durant tres anys.
  • Els causats per vicis o defectes que afecten la cimentació, els suports, les bigues, els forjats..., durant 10 anys. 
 • En cas de disconformitat amb algun aspecte de la compra, demaneu el full oficial de reclamació a l’empresa o al professional que us l’ha venut, o contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).
 • Si es tracta d’una reclamació entre particulars, haureu d’adreçar-vos a la via judicial.

Compro un pis sobre plànol i quan me’l lliuren encara hi ha coses per acabar. Faig una llista de les mancances i l’envio per burofax amb justificant de recepció a la constructora, però no m’han dit res. Què puc fer?

Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, podeu contactar amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).


He comprat un habitatge nou i el constructor m'obliga a subrogar-me a la seva hipoteca o pagar les despeses de cancel·lació. És possible, això?

No us hi poden obligar, podeu denunciar-ho per considerar-se clàusules abusives,  però si fos així, un cop escripturat el pis podeu reclamar el retorn de les despeses abonades al constructor per la cancel·lació de la hipoteca presentant una reclamació a l’empresa. Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, podeu contactar amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l'apartat Consultes i reclamacions).

 

Què puc fer si hi ha un retard en el lliurament d'un pis nou?

Heu de reclamar, per escrit, al venedor i pactar compensacions econòmiques. Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, podeu contactar amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l'apartat Consultes i reclamacions).

Data d'actualització:  26.02.2018