• Imprimeix

Lloguer

 • Delimiteu la zona on voleu viure i, per evitar sorpreses posteriors, informeu-vos a l’ajuntament si hi ha previstos projectes o plans de desenvolupament urbanístic.
 • Verifiqueu que l’immoble respon a les vostres necessitats (il·luminació, habitacions, ascensor, moblat o no, proximitat de transport públic i de serveis i equipaments, etc.).
 • Reviseu les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat i, si hi ha electrodomèstics, comproveu que funcionin.
 • Us han de facilitar informació suficient sobre la descripció i condicions de l'habitatge, el preu total de la renda i la forma d'actualització del preu, el termini de l'arrendament i la fiança.
 • Si us adreceu a un agent immobiliari, ha d’estar inscrit en el Registre obligatori d'agents immobiliaris.
 • És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
 • Us han de lliurar la cèdula d'habitabilitat o l'acreditació equivalent.
 • Us poden demanar el pagament d’una mensualitat en concepte de fiança, que serà retornada quan finalitzi el contracte, excepte que hi hagi incompliment d'alguna clàusula del contracte. Durant els 3 primers anys del contracte no s’actualitza la fiança.
 • L’habitatge ha de tenir un certificat d'eficiència energètica (obligatori des de l’1 de juny de 2013).
 • Si no es pacta cap altra durada, el lloguer serà d'un any. En els contractes inferiors a 3 anys, l'arrendador ha de perllongar el lloguer obligatòriament per terminis anuals fins a 3 anys.
 • El preu del lloguer es renovarà cada any segons les condicions que s’hagin pactat. Si no hi ha cap pacte al respecte, s'aplicarà la variació de l'IPC dels darrers 12 mesos.
 • Les despeses de la comunitat de propietaris i dels tributs sobre l'habitatge (IBI, escombraries...) poden ser a càrrec del llogater, sempre que consti per escrit en el contracte.
 • Podeu sotmetre a la mediació i/o l'arbitratge qualsevol controvèrsia que tingueu amb l’arrendador.
 • Correspon a l’arrendador fer totes les reparacions necessàries per conservar l'habitatge en condicions d'habitabilitat (excepte que el deteriorament sigui imputable al llogater).
 • Esteu obligats a suportar les obres de millora que decideixi fer el propietari, si no es poden ajornar fins a la fi del contracte. Tanmateix, podeu escollir entre la rescissió del contracte (deixar l'habitatge) o una disminució de la renda per les molèsties ocasionades.
 • Si hi voleu fer obres, us cal el consentiment per escrit del propietari.
 • Les petites reparacions a causa del desgast diari de l'habitatge corresponen al llogater.
 • Mai no heu de deixar de pagar la renda, ja que aquest fet es considera causa de rescissió del contracte. Si el propietari es negués a cobrar, consigneu la renda en un jutjat.
 • En cas de disconformitat amb algun aspecte del lloguer, demaneu el full oficial de reclamació a l’empresa o al professional que us l’ha llogat, o contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).
 • Si es tracta d’una reclamació entre particulars, haureu d’adreçar-vos a la via judicial.
 • Quan vulgueu deixar el lloguer, ho haureu de comunicar a l'arrendador amb 30 dies d'antelació, com a mínim, abans de finalitzar el contracte.

 

He pagat uns diners a una agència de lloguer de pisos i quan contacto amb els propietaris em diuen que no són per llogar o que ja estan llogats. Què puc fer?

Reclamar el retorn dels diners abonats. Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, podeu contactar amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l'apartat Consultes i reclamacions).

També podem presentar una denúncia a l’Agència Catalana del Consum per tal que s’investiguin els fets i, si escau, se sancioni aquesta empresa.

 

Si he llogat el meu pis a un particular i tinc qualsevol problema, puc solucionar-ho mitjançant una reclamació per la via de Consum?

Els organismes públics de consum no poden intervenir quan es tracta d’un acord entre dos particulars. Només podeu reclamar amb els fulls oficials de reclamació si el contracte de lloguer s’ha formalitzat amb una empresa o un professional. Si es tracta d’una reclamació entre particulars, heu d’adreçar-vos a la via judicial.

 

He detectat anuncis de pisos de lloguer que inclouen informació falsa o enganyosa. Puc denunciar-ho?

Sí. Quan detecteu anuncis amb informació incorrecta o falsa respecte de l’oferta real, podeu presentar una denúncia a l’Agència Catalana del Consum per tal que s’investiguin els fets i, si escau, se sancioni l’empresa que fa aquesta publicitat.

 

Tinc desavinences amb l'agència immobiliària pel que fa al pagament d’algunes reparacions que cal fer en el pis que tinc llogat. Què puc fer?

Demanar el full oficial de reclamació a l’empresa o al professional que us l’ha llogat, o contactar-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, podeu contactar amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l'apartat Consultes i reclamacions).

Data d'actualització:  26.02.2018