• Imprimeix

Clíniques dentals

Les clíniques dentals han d’estar registrades com a centres autoritzats per la Generalitat de Catalunya i el número de registre de les clíniques dentals ha de ser visible en la documentació del centre i en la publicitat. Podeu consultar el cercador de Centres sanitaris autoritzats a Catalunya.

Quan contracteu els serveis d’una clínica dental, teniu dret a:

 • Conèixer el nom i la titulació dels professionals sanitaris que us atenguin –la clínica dental ha de comptar amb un responsable sanitari–.
 • Rebre informació sanitària, de manera comprensible i adequada a les vostres necessitats.
 • Demanar i obtenir informació sobre les vostres històries clíniques. 
 • Disposar d’un pressupost per escrit o per altres mitjans que n’acreditin fefaentment l’autoria, on ha de constar almenys:
  • el nom o la raó social de la clínica dental, el seu número de registre sanitari, el NIF i l’adreça.
  • les operacions que s’han de dur a terme, l’import, la data i el termini de validesa del pressupost. 
  • la data d’inici i la durada prevista de realització del servei i la signatura d’una persona responsable de la clínica.
  • la data de l’acceptació o el rebuig del pressupost amb espais per signar.
 • Rebre la factura, el rebut o el justificant dels pagaments que feu, en el qual consti, almenys:
  • el nom o la raó social de la clínica dental, el NIF i l’adreça.
  • els conceptes del servei amb indicació del preu, l’import total i els impostos/taxes aplicables. 
  • la data i, si escau, el temps de garantia del tractament en els termes indicats en el full de consentiment informat que hagi signat el pacient.

Recordeu

 • Cal que llegiu atentament el full de consentiment informat que haureu de signar abans de cada tractament, en el qual us han d’informar de les característiques del tractament que rebreu i de les possibles conseqüències. 
 • Si no accepteu un pressupost, us poden cobrar per l’elaboració, sempre que us n’hagin informat prèviament.
 • L’import a pagar no pot sobrepassar, en cap cas, el que us hagin indicat en la informació proporcionada.
 • Si financeu el tractament amb un crèdit al consum vinculat, és a dir, facilitat per la mateixa clínica dental:
  • Teniu 14 dies per exercir el dret de desistiment, des de l’acceptació del crèdit.
  • L’incompliment del tractament per part de la clínica dental comporta l’anul·lació del finançament.
 • D’acord amb la normativa vigent, els higienistes dentals, com a ajudants i col·laboradors dels facultatius mèdics i odontòlegs, poden:
  • Aplicar fluorurs tòpics.
  • Col·locar i retirar fils retractors.
  • Col·locar segelladors de fissures amb tècniques no invasores.
  • Polir obturacions eliminant-ne els eventuals excessos.
  • Col·locar i retirar el dic de goma.
  • Eliminar càlculs i tincions dentals i fer raspats i poliments. 
 • Heu de conservar tota la documentació del tractament: publicitat, pressupostos, contracte, factures, nom i titulació dels professionals sanitaris, documentació sanitària, etc.
 • Tant els tractaments com els productes utilitzats tenen garantia.
 • També podeu adreçar la vostra reclamació al Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), el qual disposa d’un servei telemàtic gratuït d’atenció d’incidències i reclamacions en relació amb els seus col·legiats.
Data d'actualització:  29.01.2018