Contractes bancaris

 • Les entitats de crèdit us han de facilitar gratuïtament tota la informació precontractual que sigui exigible legalment, perquè pugueu comparar ofertes similars i prendre una decisió ben informada abans de contractar un servei bancari.
 • Aquesta informació ha de ser clara, oportuna i suficient, objectiva i no enganyosa i us l’han de lliurar amb l’antelació necessària, en funció del tipus de contracte o d’oferta, i en tot cas abans de decidir-vos a contractar.
 • Tota la informació, la documentació i les comunicacions dirigides als clients s’han de fer en paper, en format electrònic o en qualsevol altre suport durador i han d’estar redactades en termes comprensibles fàcilment i clarament llegibles.
 • Les entitats bancàries us han de lliurar un exemplar del document contractual. Examineu amb detall tots els contractes abans de signar-los i assegureu-vos que no contenen cap clàusula abusiva.
 • Conserveu els contractes, així com les possibles comunicacions posteriors de modificació de les condicions inicials.

 

Comissions

 • La normativa espanyola dóna llibertat a les entitats bancàries per fixar les tarifes o els preus de les comissions.
 • Les comissions han de respondre a serveis prestats realment o a despeses justificades. No us poden cobrar per serveis que no hagueu sol·licitat o acceptat.
 • Les entitats també us poden repercutir les despeses justificades que hagin hagut de pagar a tercers per poder prestar el servei que heu sol·licitat.
 • La informació sobre les comissions que s’apliquen amb més freqüència ha d’estar disponible a internet i en les oficines de les entitats.
 • Cada entitat ha de incloure-les en els contractes i us ha de comunicar prèviament qualsevol modificació.
 • En cas de desavinença amb l’entitat, adreceu una reclamació al servei d’atenció al client –o defensor del client, si en té – amb el full oficial de reclamació o truqueu al telèfon gratuït per a incidències i reclamacions i demaneu el número de referència corresponent. Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).

 

 

Targetes bancàries

 • Informeu-vos amb detall de les condicions de contractació de la targeta, especialment pel que fa a les comissions i les despeses i, en el cas de les de crèdit, sobre el tipus d’interès i les formes de pagament.
 • L’entitat us ha d’entregar el contracte en paper o en qualsevol suport durador –examineu-lo abans de signar–, així com la targeta i la clau secreta per procediments que garanteixin la seguretat i la privacitat.
 • Conserveu tant el contracte com les possibles comunicacions posteriors de modificació de les condicions contractades inicialment.
 • Reviseu els documents de liquidació i els justificants de cada pagament o retirada de fons, ja que us permetrà detectar possibles errors o discrepàncies.
 • En cas de desavinença amb l’entitat, adreceu una reclamació al servei d’atenció al client –o defensor del client, si en té – amb el full oficial de reclamació o truqueu al telèfon gratuït per a incidències i reclamacions i demaneu el número de referència corresponent. Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).

 

 

Préstecs hipotecaris

Recordeu que quan el préstec hipotecari es destina a la compra d'un habitatge hi ha dos contractes, el de la compravenda –amb el venedor de l'habitatge– i el del préstec –amb l'entitat que us el concedeix–.

En el cas del contracte de crèdit hipotecari, les despeses de formalització es desglossen de la manera següent:

Despeses principals

 • Notarials
 • Gestoria
 • Registre de la propietat
 • Taxació de l’habitatge
 • Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD)
 • Assegurança de l’immoble

Altres despeses associades a serveis de l'entitat bancaria que concedeix el préstec

 • Obertura de la hipoteca (pels tràmits i gestions que faci l’entitat)
 • Comissió de compte corrent associat (en cas que hagueu d’obrir un compte nou per fer els pagaments del crèdit)
 • Productes associats o serveis addicionals (assegurança de vida, etc.)
 • Correu

 

Pel que fa al pagament d'aquestes despeses, heu de saber que:

 • Les darreres decisions del Tribunal Suprem han contribuït a crear una situació d’inseguretat sobre qui ha d’assumir cada una d’aquestes despeses hipotecàries.
 • Les clàusules genèriques que imputen totes les despeses a la persona consumidora es poden considerar abusives.
 • D’acord amb el que estableix el Codi de consum de Catalunya, teniu dret a disposar d’una còpia del contracte hipotecari 5 dies hàbils abans de la signatura per revisar-la amb detall.
 • En el cas dels costos de notaria, es reparteixen a parts iguals en funció de qui sol·licita la còpia de l’escriptura.
 • El banc pot oferir-vos el servei de gestoria, però també podeu optar per triar-lo vosaltres. En qualsevol cas, aquestes despeses han de ser compartides entre el banc i la persona que contracta la hipoteca, en funció de qui demana cada gestió.
 • Atès que la part interessada a inscriure l’escriptura del préstec en el registre de la propietat és l’entitat bancaria, n’hauria d’assumir el cost.
 • Pel que fa a les despeses de taxació, són a càrrec del consumidor, però l’entitat financera no pot imposar-vos el taxador. Podeu triar un professional homologat independent que taxi l’habitatge.
 • Amb la modificació de la llei, els bancs han d’assumir el cost de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats.
 • L’entitat pot exigir-vos la contractació d’una assegurança per garantir el pagament del deute –de vida, per exemple–.
 • No esteu obligats a contractar l’assegurança obligatòria de l’immoble amb la mateixa entitat que us concedeix el crèdit.
 • El banc pot oferir-vos, com a bonificació, una rebaixa del tipus d’interès –que farà disminuir la quota mensual de la hipoteca–, si contracteu productes addicionals com ara assegurances, targetes, plans de pensions...
 • Sempre podeu negociar amb l’entitat financera les diverses comissions associades al préstec hipotecari.

 

 I abans de signar la hipoteca, us aconsellem que considereu:

 • Les diverses ofertes del mercat per valorar les vostres necessitats i la possibilitat de fer front als pagaments durant un període de temps llarg.
 • El cost total –interessos, comissions i despeses– de cada una de les ofertes hipotecàries.
 • L’import total del préstec i també les quotes (una part de la quota correspondrà al capital que aneu amortitzant i l’altra seran interessos).
 • La moneda en la qual contracteu el préstec (el més habitual és fer-ho en euros, però hi ha hipoteques multidivisa que permeten fer-ho en una moneda estrangera).
 • El tipus d’interès –fixe, variable o mixt–, és a dir, el preu que l’entitat us cobrarà per prestar-vos els diners.
 • El termini (temps durant el qual, en condiciones normals, estareu pagant les quotes).

Registres d’impagats

 • Només poden incloure les vostres dades personals en un registre d’impagats si existeix un deute impagat cert, vençut i exigible i després que el creditor us n’hagi requerit el pagament.
 • Les mateixes entitats de crèdit us han d’informar si esteu inclosos en un fitxer d’aquest tipus.
 • Si les vostres dades s’inclouen en un registre de morosos, el titular del fitxer us ho ha de comunicar en un termini de 30 dies, des de la data d’inscripció, i us ha d’informar del dret d’accés a la totalitat de les dades que hi constin.
 • Teniu dret a rectificar o cancel·lar aquelles dades de caràcter personal que siguin inexactes o incompletes.
 • Si disposeu de documentació que acredita la cancel·lació o la inexistència del deute, remeteu-la al titular del registre, junt amb una fotocòpia del vostre DNI. Us han de respondre en el termini de 10 dies des de la recepció de l’escrit; en cas contrari, denuncieu els fets a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Crèdits ràpids

Si necessiteu disposar de diners de manera urgent per fer front a determinades despeses no previstes o extraordinàries i contracteu un crèdit ràpid:

 • Consulteu tots els productes que hi ha en el mercat, per trobar el més adient a les vostres necessitats (normalment, en aquest tipus de crèdits els interessos són força elevats i el termini de devolució molt curt). Fixeu-vos en el tipus d’interès que us aplicaran.
 • No us deixeu portar per la publicitat, controleu el vostre pressupost i les despeses mensuals per veure si podeu fer front a una nova quota.
 • Exigiu a l'entitat financera que us ofereix el crèdit una oferta vinculant per escrit (document amb les condicions del crèdit que té una validesa de 14 dies naturals), per tal de llegir-la tranquil·lament. Guardeu aquest document.
 • Llegiu molt bé el contracte abans de signar-lo (no signeu res que no entengueu). Comproveu que contingui les mateixes condicions de l'oferta escrita i que no hi hagi cap clàusula abusiva.
 • Recordeu que podeu demanar els contractes en català.
 • En cas de desavinença amb l’entitat, adreceu una reclamació al servei d’atenció al client –o defensor del client, si en té – amb el full oficial de reclamació o truqueu al telèfon gratuït per a incidències i reclamacions i demaneu el número de referència corresponent. Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).

 

 

 

Data d'actualització:  12.02.2018