• Els preus i recàrrecs, amb impostos inclosos, s'han d'informar en un cartell ben visible.
  • Qualsevol pagament per endavant és opcional per al client.
  • Us han d'entregar un resguard de dipòsit amb el tipus de servei per cada peça, el qual haureu de lliurar per recollir-la.
  • Teniu fins a 3 mesos per recollir les peces. A partir d'aquest moment, us poden cobrar un recàrrec per emmagatzematge.
  • Si la neteja ha estat defectuosa, podeu exigir que la tornin a fer sense cap cost.
  • Quan el servei de neteja sigui l'adequat, però la roba es faci malbé per un etiquetatge incorrecte, reclameu al venedor o al fabricant.

En cas de desacord amb el resultat de la neteja feta per la tintoreria, cal recollir la peça?

No, és convenient deixar la peça a la tintoreria fins que pugueu arribar a una solució amistosa amb l’establiment o per si heu de fer una reclamació, ja que heu de conservar el resguard de dipòsit, que és l’element imprescindible per poder reclamar.

 

Em poden cobrar unes despeses per emmagatzematge si vaig a recollir la peça a la tintoreria dos mesos després del dia que la hi vaig dipositar?

No. Només es pot cobrar per aquest concepte si es va a recollir la peça a la tintoreria passats tres mesos de la data fixada com acabament del servei al resguard de dipòsit.

 

En cas d’estar en desacord perquè la tintoreria ha fet malbé una peça, què s’ha de fer?

És recomanable deixar la peça a la tintoreria i demanar els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia per deixar constància de la reclamació i si en 1 mes no us han respost o la resposta no és satisfactòria, podeu presentar una reclamació a l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) del vostre municipi o a l’Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC), o bé a l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC.

Data d'actualització:  24.01.2018