Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Consumir a Europa > Normativa Europea
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa Europea

Mesures legals d’harmonització dictades per les institucions comunitàries que regulen els principals aspectes de la seguretat dels productes i serveis, els interessos econòmics i jurídics dels consumidors, per tal de garantir-los un alt nivell comú de protecció en qualsevol país de la UE. La recerca es facilita a través dels temes més rellevants:

 
 1. Acció de cessació
 2. Clàusules abusives
 3. Contractes a distància
 4. Contractes negociats fora dels establiments mercantils
 5. Comerç electrònic
 6. Crèdit al consum
 7. Mitjans de comunicació
 8. Organitzacions de consumidors
 9. Preus i pagaments
 10. Productes alimentaris
 11. Publicitat enganyosa
 12. Seguretat de productes
 13. Temps compartit
 14. Venda de béns i garantia
 15. Viatges
 16. Comunicacions de la Comissió Europea en matèria de consum
 17. Cooperació autoritats de protecció als consumidors
 18. Drets de les persones consumidores en contractes celebrats amb comerciants
 
 1. Acció de cessació

   

  Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, la qual modifica el Reglament (CE) núm. 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE Link extern

  Directiva 2009/22/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, relativa a les accions de cessació en matèria de protecció dels interessos dels consumidors

  Directiva 2005/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de maig de 2005, relativa a les pràctiques comercials deslleials de les empreses en llurs relacions amb els consumidors en el mercat interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consell, les Directives 97/7/CE, 98/27/CE i 2002/65/CE del Parlament Europeu i del Consell i el Reglament 2006/2004 del Parlament Europeu i del Consell. Link extern

  Comunicació de la Comissió conforme l'article 4, apartat 3, de la Directiva 2009/22/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les accions de cessació en matèria de protecció dels interessos dels consumidors, que codifica la Directiva 98/27/CE, la qual dóna publicitat a la llista d'entitats habilitades per exercir una acció d'acord amb l'article 2 d'aquesta Directiva Link extern

   
 2. Clàusules abusives

  Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril, sobre les clàusules abusives en els contractes fets amb consumidors.

  Directiva 2011/83/UE del Parlament i del Consell, de 25 d’octubre, sobre els drets dels consumidors, per la qual es modifiquen la Directiva 93/13/CEE del Consell i la Directiva 1999/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 85/577/CE del Consell i la Directiva 97/7/CE del Parlament Europeu i del Consell

   
 3. Contractes a distància

  Directiva 97/7/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig, relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància. (derogada a partir del 13 de juny de 2014 per la Directiva 2011/83/UE)

  Directiva 2005/29/CE del Parlament Europeo i del Consell, d’11 de maig de 2005, relativa a les pràctiques comerciales desleials de les empreses en llurs relacions amb els consumidors en el mercat interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consell, les Directives 97/7/CE, 98/27/CE i 2002/65/CE del Parlament Europeu i del Consell i el Reglament 2006/2004 del Parlament Europeu i del Consell.

  Reglament (CE) 593/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juny, sobre la llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I).

  Reglament (CE) 44/2001 del Consell, de 22 de desembre, relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l'execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil. 

  Directiva 2011/83/UE del Parlament i del Consell, de 25 d’octubre, sobre els drets dels consumidors, per la qual es modifiquen la Directiva 93/13/CEE del Consell i la Directiva 1999/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 85/577/CE del Consell i la Directiva 97/7/CE del Parlament Europeu i del Consell

   
 4. Contractes negociats fora dels establiments mercantils
  Reglament (CE) 593/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juny, sobre la llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I).

  Reglament (CE) 44/2001 del Consell, de 22 de desembre, relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l'execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil.

  Directiva 2011/83/UE del Parlament i del Consell, de 25 d’octubre, sobre els drets dels consumidors, per la qual es modifiquen la Directiva 93/13/CEE del Consell i la Directiva 1999/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 85/577/CE del Consell i la Directiva 97/7/CE del Parlament Europeu i del Consell

   
 5. Comerç electrònic

  Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeui del Consell de 8 de juny de 2000 relativa a determinats aspectes jurídics del comerç electrònic en el mercat interior.

  Reglament UE/524/2013, de 21 de maig, sobre la resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament CE/2006/2004 i la Directiva 2009/22

   
 6. Crèdit al consum

  Directiva 2008/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril, relativa als contractes de crèdit al consum, per la qual es deroga la Directiva 87/102/CE del Consell

   
 7. Mitjans de comunicació

  Directiva 2010/13/UE, de 10 de març de 2010, sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres relatives a la prestació de serveis de comunicació audiovisual (Directiva de serveis de comunicació audiovisual) Link extern

   
 8. Organitzacions de consumidors

  Reglament (UE) Núm. 254/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre el Programa plurianual de Consumidors per al període 2014-2020, pel qual es deroga la Decisió núm. 1926/2006/CE

  Decisió 2009/705/CE, de 14 de setembre, per la qual es crea un Grup consultiu europeu dels consumidors

   
 9. Preus i pagaments

  Recomanació de la Comissió, de 22 de març de 2010, sobre l'abast i els efectes del curs legal dels bitllets i monedes en euros.

  Directiva 98/6/CE, de 16 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la protecció dels consumidors en matèria d’indicació dels preus dels productes oferts als consumidors.

  Reglament UE/910/2014, de 23 de juliol, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.

  Directiva 2014/92/UE, de 23 de juliol, sobre la comparabilitat de les comissions connexes als comptes de pagament, el trasllat de comptes de pagament i l'accés a comptes de pagament bàsics.

   
 10. Productes alimentaris

  Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de març, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.

   
 11. Publicitat enganyosa

  Directiva 2006/114/CE, de 12 de desembre, sobre publicitat enganyosa i publicitat comparativa.

  Directiva 2005/29/CE del Parlament Europeo i del Consell, d’11 de maig de 2005, relativa a les pràctiques comerciales desleials de les empreses en llurs relacions amb els consumidors en el mercat interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consell, les Directives 97/7/CE, 98/27/CE i 2002/65/CE del Parlament Europeu i del Consell i el Reglament 2006/2004 del Parlament Europeu i del Consell.

   
 12. Seguretat de productes

  Directiva 2001/95/CE de 25 juny relativa a la seguretat general dels productes.

  Directiva 85/374/CEE del Consell de 25 de juliol de 1985, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats Membres en matèria de responsabilitat pels danys causats per productes defectuosos.

  Directiva 1999/34/CE de 10 de maig, per la que es modifica la Directiva 85/374/CEE del Consell de 25 de juliol de 1985, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats Membres en matèria de responsabilitat pels danys causats per productes defectuosos

  Informe de 14 de gener de 2009, de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell, sobre l'aplicació de la Directiva 2001/95/CE, de 3 de desembre de 2001, relativa a la seguretat general dels productes.

   
 13. Temps compartit

  Directiva 94/47/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre, relativa a la protecció dels adquirents en allò relatiu a determinats aspectes dels contractes d'adquisició d'un dret d'utilització d'immobles en règim de temps compartit

  Directiva 2008/122/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de gener de 2009, relativa a la protecció de les persones consumidores pel que fa a determinats aspectes dels contractes d’aprofitament per torns de béns d'ús turístic, d'adquisició de productes de vacacances de llarga durada, de revenda i d'intercanvi.

   
 14. Venda de béns i garantia

  Directiva 99/44/CE, de 25 de maig, del Parlament Europeu i del Consell, sobre determinats aspectes de la venda i les garanties dels béns de consum.

  Directiva 2011/83/UE del Parlament i del Consell, de 25 d’octubre, sobre els drets dels consumidors, per la qual es modifiquen la Directiva 93/13/CEE del Consell i la Directiva 1999/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 85/577/CE del Consell i la Directiva 97/7/CE del Parlament Europeu i del Consell

   
 15. Viatges

  Directiva (UE) 2015/2302 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, relativa als viatges combinats i als serveis de viatge vinculats, la qual modifica el Reglament (CE) núm. 2006/2004 i la Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell i la qual deroga la Directiva 90/314/CEE del Consell

   
 16. Comunicacions de la Comissió Europea en matèria de consum

  Comunicació (2015/C 23/01) de la Comissió, d’acord amb l'article 5, apartat 2, del Reglament (CE) 2006/2004, sobre la cooperació entre les autoritats nacionals encarregades d'aplicar la legislació de protecció dels consumidors, en relació amb les autoritats competents i les oficines d'enllaç úniques Link extern

  Comunicació de la Comissió Europea sobre l'aplicació del cabal comunitari COM(2009) 330/4; juliol de 2009

   
 17. Cooperació autoritats de protecció als consumidors

  Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, la qual modifica el Reglament  (CE) núm. 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE Link extern

  Reglament UE/524/2013, de 21 de maig, sobre la resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament CE/2006/2004 i la Directiva 2009/22 Link extern

   
 18. Drets de les persones consumidores en contractes celebrats amb comerciants

  Directiva 2011/83/UE del Parlament i del Consell, de 25 d’octubre, sobre els drets dels consumidors, per la qual es modifiquen la Directiva 93/13/CEE del Consell i la Directiva 1999/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 85/577/CE del Consell i la Directiva 97/7/CE del Parlament Europeu i del Consell

  Reglament UE/524/2013, de 21 de maig, sobre la resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament CE/2006/2004 i la Directiva 2009/22 Link extern

   
 

© 2011 Agència Catalana del Consum