Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Eviteu-ne el tall!

Instruccions
per a l’aplicació dels drets de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica

D’acord amb la Llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.
Objectiu: Impedir la interrupció dels subministraments d’aigua, electricitat o gas a les persones en “situació de vulnerabilitat econòmica”, per impagament.
    
Cliqueu per anar a l'apartat.
  en “situació de vulnerabilitat econòmica” i que, per tant, tenen dret a aquesta mesura?

Cliqueu per anar a l'apartat.
  en “situació de vulnerabilitat econòmica” (que compleixin els requisits de l’apartat A) en rebre l’Avís d’interrupció del subministrament d’aigua, electricitat o gas?

Cliqueu per anar a l'apartat.
  en rebre l’Informe dels Serveis Socials Bàsics o, en el seu cas, la còpia de la sol·licitud i la petició de suspensió de la interrupció del subministrament?

Cliqueu per anar a l'apartat.
  per informar sobre els drets que tenen les persones en situació de vulnerabilitat econòmica?


 
  Quines són les persones en “situació de vulnerabilitat econòmica” i que, per tant, tenen dret a aquesta mesura?

Les persones consumidores que presenten una mancança de recursos econòmics, d’acord amb els criteris següents:

1. El total d’ingressos dels membres de la unitat familiar o convivencial, en cap cas, pot sobrepassar per tots els conceptes, a 1,5 vegades l’indicador de Renda de Suficiència, incrementat pels conceptes següents:

 • un 30% per cada membre de la unitat a partir del tercer.
 • un 10% per cada membre de la unitat en situació de dependència moderada.
 • un 20% per cada membre de la unitat en situació de dependència severa.
 • un 30% per cada membre de la unitat en situació de gran dependència.
 • un 10% per cada membre de la unitat de seixanta-cinc anys o més.

Per determinar si se supera aquest límit, s'han d'afegir els ingressos que els membres de la unitat familiar rebin en concepte de percepcions o ajuts socials.

2. Que es declari que no hi ha possibilitat de reducció en la despesa relativa al consum de béns o serveis per haver esgotat totes les mesures amb aquesta finalitat.

3. Acreditar que les tarifes que es tenen contractades pel servei de subministrament d’aigua, electricitat o gas, responen, si escau, a la modalitat de tarifa social prevista en la normativa d’aplicació.
Per tal de comprovar que es té contractada la tarifa social cal verificar-ho a la factura, on ha de constar aquest tipus de tarifa. Si el consumidor no disposa de la tarifa social, pot contactar amb l’empresa subministradora per saber si compleix els requisits per contractar-la, si escau.
El requisit de ser beneficiari del bo social, per tal de ser considerat persona en situació de vulnerabilitat econòmica, només serà exigible en la mesura que estigui previst en la normativa sectorial aplicable.

Anar a inici de pgina

 

 
  Com han d’actuar les persones en “situació de vulnerabilitat econòmica” (que compleixin els requisits de l’apartat A) en rebre l’Avís d’interrupció del subministrament d’aigua, electricitat o gas?

En rebre l’Avís d’interrupció del subministrament d’aigua, electricitat o gas, caldrà:

1r. Adreçar-se immediatament (abans que transcorrin 15 dies hàbils des de la recepció de l’Avís als Serveis Socials Bàsics i presentar una sol·licitud registrada d’Informe sobre la seva situació personal de vulnerabilitat econòmica.

Cal recordar que :

 • Per presentar la sol·licitud és recomanable aportar una còpia de la factura d’ aigua, llum o gas impagada.
 • Cal tenir en compte que només el titular del subministrament (qui consti a la factura) és qui pot presentar la sol·licitud o, en tot cas, una persona autoritzada per aquest.
 • Pel que fa l’Informe a emetre pels Serveis Socials Bàsics:
  • S’ha d’emetre en el termini màxim de 15 dies, des de la data de la seva sol·licitud.
  • Ha d’acreditar el compliment dels tres requisits de l’apartat A (ingressos, absència de la possibilitat de reduir la despesa energètica, disposar de la tarifa social, si escau).
  • Té una vigència de sis mesos a partir de la seva emissió, sens perjudici de la seva renovació.
  • L’informe té efectes vinculants amb relació a la interrupció dels talls de subministrament.

2n. Adreçar-se a l’empresa subministradora d’electricitat, aigua o gas, en el termini màxim de 15 dies des de la recepció de l’Avís aportant l’Informe dels Serveis Socials Bàsics o, en el seu cas, la còpia de la sol·licitud registrada d’haver sol·licitat la seva emissió i presentar una petició perquè suspengui la interrupció del subministrament.

 • És recomanable tenir constància de la petició (data i contingut).

3r. En el cas de no haver presentat l’Informe dels Serveis Socials Bàsics, sinó únicament la còpia de la sol·licitud, el consumidor té un termini màxim de dos mesos per aportar-lo, des que va comunicar a l’empresa subministradora que l’havia sol·licitat.

4t. Arribar a un acord amb l’empresa subministradora sobre les condicions de l’ajornament del pagament del deute que es pugui acumular. El consumidor té, en qualsevol cas, el dret de satisfer el deute pendent de manera íntegra o fraccionada en els mesos següents al període declarat crític.

5è. Si no arriben a cap acord, el consumidor té el dret de formalitzar una reclamació davant l’Organisme de Consum corresponent, per tal d’iniciar els mecanismes de mediació i arbitratge que les parts acceptin.
Els Organismes de Consum són:

Anar a inici de pgina

 

 
  Com ha d’actuar l’empresa subministradora en rebre l’Informe dels Serveis Socials Bàsics o, en el seu cas, la còpia de la sol·licitud i la petició de suspensió de la interrupció del subministrament?

1r. Ha de suspendre la interrupció del subministrament d’aigua, electricitat o gas.
En el cas que no s’hagi presentat l’Informe dels Serveis Socials Bàsics, sinó únicament la seva sol·licitud, l’empresa subministradora suspendrà la interrupció del subministrament fins que aquest s’aporti, o transcorrin dos mesos des què se li va comunicar que s’havia sol·licitat.

2n. Ha d’ajornar el pagament del deute que es pugui acumular amb les condicions que ambdues parts acordin.

3r. En cas que l’empresa subministradora, tot i haver rebut correctament la sol·licitud, interrompi el subministrament d’aigua, electricitat o gas, el consumidor té el dret de formalitzar una denúncia davant l’Organisme de Consum corresponent, per tal d’iniciar un expedient sancionador per incompliment de la normativa de consum.
Els Organismes de Consum són:

Anar a inici de pgina

 

 
  Quines mesures han d’adoptar les empreses subministradores per informar sobre els drets que tenen les persones en situació de vulnerabilitat econòmica?

1r. Han d’informar als seus clients de la informació actualitzada de les tarifes socials i altres ajuts previstos per fer front a la probresa energètica. Aquesta informació s’ha de redactar de manera clara, transparent i adequada a les circumstàncies, d’acord amb les directrius que fixi l’Agència Catalana del Consum.

2n. Han d’habilitar mecanismes de diàleg, prevenció i informació amb els serveis socials basics sobre els impagaments del servei per part de les persones consumidores.

3r. Han d’informar, en qualsevol avís o comunicació relativa a la manca de pagament del servei, dels drets que afecten la pobresa energètica i dels altres drets que tenen les persones consumidores en situació de vulnerabilitat econòmica d’acord amb la normativa vigent. Aquesta informació s’ha de redactar de manera clara, transparent i adequada a les circumstàncies, d’acord amb les directrius que fixi l’Agència Catalana del Consum.

Anar a inici de pgina

 

 

© 2011 Agència Catalana del Consum