Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
#093
Consum notícies
Butlletí de l'Agència Catalana del Consum

2a etapa

16 de juliol de 2013
ISSN 2013-889X | butlletins anteriors

Quan compreu ulleres de sol demaneu consell a un professional i guardeu la factura o el tiquet de compra.

Sumari
 • Consum a Twitter

  Consum a Facebook

  Les factures clares

  Autoavaluació d'empreses

  Empreses adherides a l'arbitratge de consum

  Codi de Consum de Catalunya
 • Càpsules de consum
 

:: Actualitat

Durant la jornada "El malbaratament d'aliments i la seguretat alimentària", del 17 de juny, es va presentar la "Guia de pràctiques correctes d'higiene per a l'aprofitament segur del menjar en els sectors de la restauració i comerç minorista", que vol ser una eina perquè els excedents alimentaris consumibles que els establiments de restauració i comerç minorista no poden comercialitzar arribin a les persones beneficiàries, a través de les entitats socials, en les millors condicions de seguretat. Inclou aspectes legals de la donació, així com informació sobre les característiques que han de tenir els aliments a donar, les entitats socials i el pla de traçabilitat dels aliments.


Els Mossos d'Esquadra i els Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a la Catalunya Central han celebrat una jornada de treball dirigida a millorar l'atenció als ciutadans, per part dels agents, en aspectes relacionats amb el consum i amb les visites a les llars de tècnics de companyies energètiques.
Els tècnics de l'Agència Catalana del Consum han exposat el model català de protecció dels consumidors i han recordat els mecanismes de què disposen els ciutadans per resoldre dubtes, fer consultes, reclamar i denunciar en tot allò relacionat amb els seus actes de consum. En aquest sentit, s'ha posat l'accent en procediments com ara la mediació i l'arbitratge, que faciliten la resolució de conflictes evitant la via judicial, i s’ha actualitzat la informació relativa a reclamacions concretes, com per exemple les relacions amb les empreses de serveis o els contractes de subscripció de participacions preferents.


La Directiva de 1990 sobre viatges combinats és la base de la protecció dels turistes a la UE. La reforma respon a la transformació actual del mercat dels viatges i consolida la protecció dels consumidors augmentant la transparència i la protecció en cas que alguna cosa vagi malament.
Per als compradors de viatges combinats tradicionals i personalitzats, la proposta inclou:

 • Controls més estrictes dels recàrrecs de preus (amb un límit del 10% de l'augment dels preus) i obligació d'aplicar les reduccions de preus en circumstàncies equivalents.
 • Millora dels drets de cancel·lació. Els consumidors comptaran amb més flexibilitat i podran rescindir el contracte abans de començar el viatge, pagant a l'organitzador una compensació raonable. També podran cancel·lar-lo gratuïtament abans de la sortida en cas de catàstrofes naturals, disturbis civils o d'altres situacions greus a la destinació que puguin afectar les vacances quan, per exemple, les ambaixades desaconsellen viatjar-hi.
 • Millor informació sobre responsabilitat. Caldrà informar en un llenguatge clar i intel·ligible als consumidors que l'organitzador és responsable de la correcta execució de tots els serveis inclosos. Actualment, les diferències a les normes nacionals sobre la part responsable (organitzador, detallista o tots dos) creen situacions on els organitzadors i els detallistes es culpen mútuament i cap d'ells assumeix la responsabilitat.
 • Millor compensació. A més de les reduccions de preu en cas que un servei de viatge no s'hagi realitzat segons estava previst, els consumidors podran reclamar una indemnització pels danys immaterials soferts, en particular, en cas de vacances arruïnades.
 • Punt de contacte únic si alguna cosa surt malament. Els consumidors podran presentar queixes o reclamacions directament al detallista (agència de viatges) on hagin comprat les vacances. 


S’ha retirat del mercat el ventilador de sobretaula marca Suzumi, model VSM 1112, per risc de xoc elèctric per possible accés a parts actives i de lesions per incorrecta protecció de les aspes del ventilador.
D'una altra banda, l'empresa Nissan està fent la reparació gratuïta dels seu vehicle model Micra K13 (turisme amb motorització 1.2 G_80CV amb rang de producció afectada de l'1 de juny de 2012 al 15 de març de 2013) perquè en casos extrems es podria donar una reducció de l'eficiència dels frens, per la qual cosa s'incrementaria la distància de frenada.
I Volkswagen està reparant, sense cap cost per als consumidors, el model Up (amb rang de bastidors: WVW ZZZ AA ZDD 084990 fins WVW ZZZ AA ZDD 115417. Codi de model 121. Model any 2013_ 2014) per un defecte en els airbags laterals, els quals podrien no funcionar de manera adequada en cas d'accident.


L'Instituto Nacional de Consumo i l'Agència Catalana del Consum van organitzar el curs amb l'objectiu de capacitar als assistents per tal que puguin assessorar i fer front als problemes que plantegen les persones consumidores i usuàries en aquest àmbit i donar a conèixer els recursos informatius que poden tenir a l'abast.


La Comissió Europea va actualitzar el passat 10 de juliol, per vint-i-unena vegada, la llista europea de les companyies aèries objecte d'una prohibició d'explotació o de restriccions operatives dins de la Unió Europea, més coneguda com "la llista de seguretat aèria de la UE".


:: Destaquem

Recomanacions abans de reservar el lloguer d'un automòbil dins de la UE:

 • Comprovar els conceptes inclosos en el preu, especialment revisar les taxes d'aeroports o taxes locals i la cobertura de l'assegurança.
 • Revisar sempre el cost de les opcions o extres.
 • Prestar especial atenció a la política de combustible (estat del dipòsit a l’inici i final del lloguer).
 • Sol·licitar o localitzar les condicions de cancel·lació del contracte.
 • Comprovar les restriccions del lloguer (quilometratge, extensió del viatge per altres països, etc. )
 • Contractar preferentment amb empreses que permetin escollir el mitjà de pagament i que no imposin el pagament amb targeta de crèdit. Si es paga amb targeta de crèdit, cal revisar tots els càrrecs presentats.
 • Dur sempre a sobre una còpia impresa de la reserva.
 • Verificar, si el contracte de lloguer se signa en el país de destí, que es comprenen les clàusules, que els termes siguin els mateixos que els de la reserva prèvia i demanar sempre una còpia dels documents a signar.
 • Estar segurs de comprendre l'abast de la cobertura de l'assegurança. Són recomanables les assegurances a tot risc, si bé cal vigilar amb les franquícies.
 • Preguntar per la política de la companyia en casos d'avaria i accident. En cas d'avaria, trucar la companyia i seguir les seves instruccions, no fer reparar el vehicle sense el permís de l'empresa i en cas d'accident anotar les dades dels implicats i contactar immediatament la companyia de lloguer.
 • Examinar el vehicle amb personal de l'empresa. Si no s'ofereix un llistat o croquis, prendre nota de qualsevol dany i fer-ho signar per algun empleat de l'empresa.
 • Retornar el vehicle preferentment en hores d'obertura de la companyia de lloguer i assegurar-se que es revisa davant nostre. Signar i fer signar a l'empleat/da de l'empresa l'informe o nota de retorn de vehicle.
 • Si es retorna el vehicle fora d'horari d'obertura de l'empresa, estacionar-lo en la zona específicament destinada. Fins i tot es poden prendre fotografies acreditatives que el vehicle es desa en bones condicions.
 • En cas de problemes amb la companyia de lloguer d'automòbil, es pot contactar amb els Centres Europeus del Consumidor dels Estats membres, per tal d'obtenir assessorament i ajut: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm. En aquests Centres es donarà consell, si és el cas, sobre com actuar o resoldre el possible conflicte de consum, atès que en tractar-se d'un altre país, les persones consumidores poden trobar-se amb més dificultats per defensar els seus drets.
Imatge Agència Catalana del Consum www.consum.cat

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Agència Catalana del Consum
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::