Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Avisos

Avís als consumidors que vulgueu reclamar les despeses de constitució de la hipoteca
Data: 15/02/2017

null

 
Habitualment, la formalització d'una hipoteca comporta certes despeses com ara les del notari, les del Registre de la Propietat o l'Impost d'Actes Jurídics Documentats. Ara bé, alguns contractes de préstec hipotecari imposen dins les condicions generals, de forma unilateral, l'obligació d'assumir aquestes despeses per part del consumidor.


No obstant això, la Sentència 705/2015 del Tribunal Suprem, de data 23.12.2015, va declarar abusiva, i per tant nul·la, la clàusula que imposa aquesta obligació en una hipoteca i obliga l'entitat financera a retornar l'import que va cobrar al consumidor pels conceptes de constitució d'hipoteca.


Per tant, per poder reclamar la devolució de les despeses esmentades, el primer que heu de fer és revisar l'escriptura de la vostra hipoteca per comprovar si hi teniu aquesta clàusula o una de similar:
· "Són de compte exclusiu de la part prestatària tots els tributs, comissions i despeses ocasionats per la preparació, formalització, esmena, tramitació d'escriptures, modificació (...) i execució d'aquest contracte, i pels pagaments i reintegraments derivats del mateix, així com per la constitució, conservació i cancel·lació de la seva garantia, essent igualment al seu càrrec les primes i altres despeses corresponents a l'assegurança de danys (...)".


Si hi constateu l'existència d'una clàusula com aquesta, us recomanem que seguiu les passes següents:


1. Adreceu-vos al Servei d'Atenció al Client (SAC) o al Defensor del Client (DEC) de l'entitat de crèdit on vau contractar el préstec hipotecari i reclameu la devolució de l'import de les despeses de formalització de la hipoteca (feu-ho de manera que en tingueu constància: mitjançant una carta certificada o un burofax amb justificant de recepció o amb la constància del segell de l'entitat, o per via electrònica amb la constància d'un número de reclamació de l'entitat).


Caldrà que aporteu còpia de:
- L'escriptura de la hipoteca.
- La carta de pagament de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats.
- La factura del notari.
- La factura del Registre de la Propietat.


2. Si no us responen en el termini de 2 mesos, o bé la resposta no és satisfactòria, podeu adreçar-vos, si ho desitgeu, abans d'acudir a la via judicial, a la Agència de l'Habitatge de Catalunya (Ofideute) . Aquest organisme provarà de resoldre la vostra reclamació mitjançant la mediació (procediment voluntari).
En el cas que l'empresa no accepti aquesta mediació o aquest procediment finalitzi sense acord entre les parts, podeu acudir a la via judicial. Assessoreu-vos en el Servei d'Orientació Jurídica, un servei públic i gratuït d'atenció personalitzada, subvencionat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. (A Barcelona, podeu adreçar-vos al SOJ Hipoteques del carrer Mallorca, número 283, creat en col·laboració amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (sol·liciteu cita prèvia en el telèfon 93 496 18 80).
 
 

012