Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Adaptador, marca AS clavilla plana
Data: 10/05/2017

null     

Descripció:
Es tracta d'un adaptador de clavilla plana. Aquest adaptador presenta part de base compatible amb el sistema elèctric espanyol. Va envasat en una caixa de cartró. Inscripcions en anglès: Travelig Revolving Plug. No consta cap tipus de instruccions d'ús, ni origen del producte.


Naturalesa del risc:
Risc de xoc elèctric. Els principals incompliments del producte son:
- El producte no indica la referència de tipus sobre el propi producte
- No indica la potència màxima admissible
- Els alvèols no disposen d'obturadors
- Els cargols es poden extreure amb un tornavís
- Els cargols no són imperdibles
- No disposa del pictograma de recollida selectiva d'aparells elèctrica i electrònics
- No indica responsable ni direcció del mateix


Mesures adoptades i recomanacions:
Retirada del producte del mercat