Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Circular 6/2010, de 28 de setembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i entitats de pagament, sobre publicitat dels serveis i productes bancaris.

Ordre PRE/1619/2010, de 14 de juny, per la qual es publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 13 de maig de 2010, pel qual es modifica el llindar de la renda familiar que dóna accés a l’abonament social.

Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament (versió consolidada).

Reial decret 628/2010, de 10 d'octubre, pel qual es modifica el Real decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits d'entitats de crèdit i el Reial decret 948/2001, de 3 d'agost, sobre sistemes d'indemnització dels inversors.

Reial decret 712/2010, de 28 de maig, de règim jurídic dels serveis de pagament i de les entitats de pagament.

Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria (versió consolidada).

Resolució de 22 de març de 2010, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 5 de març de 2010, pel qual s'adapta a la situació actual del transport ferroviari el Reglament CE/1371/2007, de 23 d'octubre de 2007, sobre els drets i les obligacions dels viatgers per ferrocarril.

Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual. (Versió consolidada)

Reial decret 369/2010, de 26 de març, pel qual es modifica el Reglament de les escoles particulars de conductors, aprovat pel Reial decret 1295/2003, de 17 d’octubre; el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, i el Reial decret 2100/1976, de 10 d’agost, sobre fabricació, importació, venda i utilització de peces, elements o conjunts per a reparació d’automòbils, per adaptar el seu contingut a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Ordre PRE/735/2010, de 17 de març, per la qual es modifica la llista de productes inclosos a l'annex I del Reial decret 330/2008, de 29 de febrer, pel qual s'adopten mesures de control a la importació de determinats productes respecte de les normes aplicables en matèria de seguretat dels productes.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012