Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial decret 369/2010, de 26 de març, pel qual es modifica el Reglament de les escoles particulars de conductors, aprovat pel Reial decret 1295/2003, de 17 d’octubre; el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, i el Reial decret 2100/1976, de 10 d’agost, sobre fabricació, importació, venda i utilització de peces, elements o conjunts per a reparació d’automòbils, per adaptar el seu contingut a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Ordre PRE/735/2010, de 17 de març, per la qual es modifica la llista de productes inclosos a l'annex I del Reial decret 330/2008, de 29 de febrer, pel qual s'adopten mesures de control a la importació de determinats productes respecte de les normes aplicables en matèria de seguretat dels productes.

Reial decret 200/2010, de 26 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1882/1978, de 26 de juliol, sobre canals de comercialització de productes agropecuaris i pesquers per a l'alimentació i el Reial decret 225/2006, de 24 de febrer, pel qual es regulen determinats aspectes de les vendes a distància i la inscripció en el Registre d'empreses de vendes a distància, per a la seva adaptació a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, relativa als serveis al mercat interior.

Llei 1/2010, de 1 de març, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista

Reial decret 104/2010, de 5 de febrer, pel qual es regula la posada en funcionament del subministrament d’últim recurs al sector del gas natural.

Reial decret 137/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen criteris per a l'emissió de la comunicació als interessats prevista a l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Reial Decret 109/2010, de 5 de febrer, pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments.

Llei 29/2009, de 30 de desembre, per la qual es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per a la millora de la protecció dels consumidors i usuaris.

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012