Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Ordre SCO/1730/2006, de 24 de maig, per la que es modifiquen els anexos II i III del Reial Decret 1599/1997, de 17 d'octubre, sobre productes cosmètics.

Reial decret 602/2006, de 19 de maig, pel qual s'aprova el reglament d'exempció de determinades categories d'acords d'intercanvi d'informació sobre morositat.

Ordre ITC/1077/2006, de 6 d'abril, per la qual s'estableix el procediment a seguir en les instal·lacions col·lectives de recepció de televisió en el procés de la seva adequació per a la recepció de la televisió digital terrestre i es modifiquen determinats aspectes administratius i tècnics de les infrastructures comunes de telecomunicació a l'interior dels edificis.

Ordre ITC/912/2006, de 29 de març, per la qual es regulen les condicions relatives a la qualitat de servei en la prestació dels serveis de comunicacions electròniques. (Versió no consolidada)

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic d'Edificació. (Text parcialment modificat)

Reial decret 225/2006, de 24 de febrer, pel qual es regulen determinats aspectes de les vendes a distància i la inscripció en el registre d'empreses de vendes a distància (versió consolidada).

Ordre SCO/747/2006, de 9 de març, per la qual es modifiquen els annexos II, III, IV i VI del Reial Decret 1599/1997, de 17 d'octubre, sobre productes cosmètics.

Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1164/2005, de 30 de setembre, pel qual se suspèn temporalment l'aplicació d'una part de l'annex V de la norma general d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial Decret 1334/1999, de 31 de juliol.

Ordre PRE/3/2006, de 12 de gener, per la qual es modifica l'annex VI del Regament sobre classificació, envasat i etiquetat de preparats perillosos, aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer.

Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d’ús.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012