Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Ordre PRE/361/2002, de 14 de febrer, de desenvolupament en allò relatiu als drets dels usuaris i als serveis de tarifació addicional, del títol IV del Reial decret 1736/1998, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament del títol III de la Llei general de telecomunicacions. (Versió consolidada)

Ordre ECO/302/2002, de 15 de febrer, per la qual s'estableix les tarifes de gas natural i gasos manufacturats per canalització i lloguer de comptadors.

Resolució de 19 de novembre de 2001, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la qual es fan públiques les normes harmonitzades que satisfan les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ésser fet servir en determinats límits de tensió.

Reial Decret 1317/2001, de 30 de novembre, pel qual es desenvolupa l’article 81 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, en matèria de prestació de serveis de seguretat, per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, en les comunicacions a través de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, amb les Administracions públiques.

Reial Decret 949/2001, de 3 d’agost, pel qual es regula l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i s’estableix un sistema econòmic integrat del sector de gas natural. (Text consolidat)

Ordre EHA/339/2007, de 16 de febrer, per la qual es desenvolupen determinats preceptes de la normativa reguladora de les assegurances privades.

Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües (versió consolidada).

Reial decret 37/2001, de 19 de gener, pel qual s’actualitzen les quanties de les indemnitzacions per danys previstes a la Llei de navegació aèria.

Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (versió consolidada)

Reial decret 1507/2000, d’1 de setembre, pel qual s’actualitzen els catàlegs de productes i serveis d’ús o consum comú, ordinari i generalitzat i de béns de naturalesa duradora, als efectes d’allò disposat, respectivament, en els articles 2, apartats 2 i 11, apartats 2 o 5, de la Llei general per la defensa dels consumidors i usuaris i normes concordants (versió consolidada)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012