Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Ordre PRE/149/2012, de 6 de juny, per la qual se suprimeix el distintiu d'Agent TDT.

Ordre ITC/2212/2007, de 12 de juliol, per la qual s’estableixen obligacions i requisits per als gestors de múltiples digitals de la televisió digital terrestre i per la qual es crea i regula el registre de paràmetres d’informació dels serveis de televisió digital terrestre.

Llei 22/2007, d'11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors (versió consolidada).

Llei 17/2007, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, per adaptar-la a allò disposat en la Directiva 2003/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de la electricitat.

Llei 12/2007, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector de hidrocarburs, amb la finalitat d’adapatr-la a allò disposat en la Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior del gas natural.

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. (Versió consolidada)

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. (Versió consolidada)

Ordre ITC/1522/2007, de 14 de maig, per la qual s’estableix la regulació de la garantia de l’origen de l’electricitat procedent de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència

Resolució de 26 d'abril de 2007, de l'Institut Nacional del Consum, per la qual s'acorda la publicació de l'acord d'iniciació del procediment per garantir que només se subministrin als consumidors encenedors amb dispositiu de seguretat per a nens.

Reial Decret 616/2007, d'11 de maig, sobre foment de la cogeneració. (Text consolidat)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012