Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Ordre de 23 de febrer de 1962 per la qual es fixa el límit màxim per a les tarifes de transport aeri interior.

Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal (versió consolidada).

Llei 48/1960, de 21 de juny, sobre navegació aèria (versió consolidada).

Reial Decret 186/2016, de 6 de maig, pel qual es regula la compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics.

Legislació comunitària

Reglament CE/110/2008, de 15 de gener, relatiu a la definició, desginació, presentació, etiquetatge i protecció de les indicacions geogràfiques de les begudes espirituoses i pel qual es deroga el Reglament CEE/1576/89 (versió consolidada).

Reglament CE/1935/2004, de 27 d'octubre, sobre els materials i objectes destinats a entrar en contacte amb els aliments i pel qual es deroguen les directives 80/590/CE i 89/109/CE (versió consolidada).

Directiva 2011/83/UE, de 25 d'octubre, sobre els drets dels consumidors, per la qual es modifiquen la Directiva 93/13/CEE i la Directiva 1999/44/CE i es deroguen la Directiva 85/577/CEE i la Directiva 97/7/CE.

Directiva 2010/13/UE, de 10 de març de 2010, del Parlament Europeu i del Consell, sobre coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres relatives a la prestació de serveis de comunicació audiovisual. (Versió codificada)

Reglament (CE) 2006/2004 de la Comissió, de 27 d'octubre de 2004, sobre la cooperació entre les autoritats nacionals encarregades de l'aplicació de la legislació de protecció dels consumidors.

Comunicació de la Comissió, de 29 de novembre de 1999, relativa al comerç just.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012